TË DREJTAT E PACIENTIT: Kur pacienti ka të drejtë të refuzojë një ekzaminim ose procedurë mjekësore?

Kuptohet që pacienti nënshkruan pëlqimin pasi personi që kryen ekzaminimin ose procedurën mjekësore është informuar për qëllimin, rezultatet e mundshme dhe rreziqet e procedurës. Megjithatë, çdo pacient ka të drejtë të pranojë ose të refuzojë një procedurë të caktuar diagnostikuese ose terapeutike, përveç rastit të ndërhyrjes urgjente mjekësore, mosndërmarrja e së cilës do të rrezikonte jetën dhe shëndetin e pacientit ose do të shkaktonte dëmtime të përhershme për shëndetin e tij.

Shumica e procedurave diagnostike dhe terapeutike pranohen nga pacienti me informacion dhe pëlqim me shkrim. Kuptohet që pacienti nënshkruan pëlqimin pasi personi që kryen ekzaminimin ose procedurën mjekësore është informuar për qëllimin, rezultatet e mundshme dhe rreziqet e procedurës. Megjithatë, çdo pacient ka të drejtë të pranojë ose të refuzojë një procedurë të caktuar diagnostikuese ose terapeutike, përveç rastit të ndërhyrjes urgjente mjekësore, mosndërmarrja e së cilës do të rrezikonte jetën dhe shëndetin e pacientit ose do të shkaktonte dëmtime të përhershme për shëndetin e tij.

Ashtu siç ekziston formulari për pëlqim, ashtu ekziston formulari – deklarata për refuzimin e procedurës së caktuar diagnostikuese ose terapeutike, ndërsa me rregullore të veçantë, e përcakton Ministri i Shëndetësisë.

SI RREGULLOHET KJO PJESË E LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PACIENTIT?

E drejta e pacientit për të marrë pjesë në vendimmarrje përfshin të drejtën për t’u informuar dhe të drejtën për të pranuar ose refuzuar një ndërhyrje të caktuar mjekësore. E drejta e pacientit për të marrë pjesë në vendimmarrje mund të kufizohet si përjashtim vetëm kur arsyetohet me gjendjen shëndetësore të pacientit, në rastet dhe në mënyrë të rregulluar me Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.

Pacienti ka të drejtë, në të gjitha fazat e kujdesit shëndetësor, të jetë i informuar plotësisht për:

  • Gjendja juaj shëndetësore, duke përfshirë vlerësimin mjekësor të rezultateve dhe rezultatit të një ndërhyrjeje të veçantë mjekësore, si dhe ndërlikimet e saj më të pritshme
  • Ndërhyrjet mjekësore të rekomanduara, si dhe datat e planifikuara për zbatimin e tyre (programi i trajtimit dhe rehabilitimit)
  • Përparësitë dhe rreziqet e mundshme gjatë zbatimit, pra për shkak të moszbatimit të ndërhyrjeve mjekësore të rekomanduara.
  • E drejta e tyre për të vendosur për ndërhyrjet mjekësore të rekomanduara
  • Zëvendësues të mundshëm për ndërhyrjet e rekomanduara mjekësore
  • Arsyet e ndryshimeve të mundshme në rezultatin e arritur të ndërhyrjeve mjekësore në raport me atë të pritur
  • Ecuria e procedurës për të treguar kujdesin shëndetësor
  • Mënyra e rekomanduar e jetesës
  • Të drejtat nga kujdesi shëndetësor dhe sigurimi shëndetësor, si dhe procedura e ushtrimit të këtyre të drejtave

I gjithë ky informacion duhet t’i jepet pacientit në mënyrë të kuptueshme dhe të përshtatshme për të, duke minimizuar terminologjinë teknike, pra profesionale, për të marrë të dhëna të rëndësishme për trajtimin e pacientit.

Çdo pacient ka të drejtë, me një deklaratë të shkruar dhe të nënshkruar, të refuzojë të marrë informacion për natyrën e gjendjes së tij shëndetësore dhe rezultatin e pritshëm të ndërhyrjeve mjekësore të propozuara ose të ndërmarra.

Pacienti nuk mund të heqë dorë nga e drejta e informimit në rastet kur duhet të jetë i vetëdijshëm për natyrën e sëmundjes së tij, për të mos rrezikuar shëndetin e të tjerëve.

Në të njëjtën kohë, pacienti ka të drejtë të pranojë ose të refuzojë një ndërhyrje të caktuar mjekësore, me përjashtim të rasteve të ndërhyrjeve mjekësore, vonesa ose mosndërmarrja e të cilave do të rrezikonte jetën dhe shëndetin e pacientit, pra jetën dhe shëndetin e të tjerëve ose do të të shkaktojë dëm të përkohshëm ose të përhershëm në shëndetin e tij, gjegjësisht shëndetin e personave të tjerë. Pacienti shpreh pranimin ose refuzimin e një ndërhyrjeje të caktuar mjekësore duke nënshkruar një deklaratë.

Formën dhe përmbajtjen e formularit të deklaratës së pëlqimit, si dhe deklaratën e refuzimit të një ndërhyrjeje të caktuar mjekësore, e përcakton Ministri i Shëndetësisë. Një i verbër, një i shurdhër që nuk di të lexojë, një memec që nuk di të shkruajë dhe një i shurdhër, pranimi ose refuzimi i një ndërhyrjeje të caktuar mjekësore bëhet me një deklaratë të dhënë para dy dëshmitarëve.