Асс. д-р Бесими: Според сите современи протоколи оперативното решавање на ингвиналната кила е еднодневна хируршка интервенција

Хернијата всушност претставува излегување на абдоминалните органи низ природен или стекнат отвор на абдоменот. Има повеќе видови на хернија - ингвинална, феморална, умбиликална, вентрална, епигастрична... Најчеста е ингвиналната и е почеста кај мажите

Ингвиналната или препонската кила е многу честа дијагноза во хирушките амбуланти, таа се манифестира со појава на мекоткивен оток во препонската регија и, секако, оваа дијагноза бара сериозен пристап и третман од страна на лекар, специјалист по хирургија.

Пишува: Асс. д-р Илбер Бесими, општ хирург

Согледувајќи ги денешните состојби во здравството, односно на работење на здравствените институции, императив на денешното време е интервенцијата да се прилагоди на современите текови на здравствените институции, но и на подобрување на квалитетот на давањето на услуги и квалитетни здравствени интервенции.

Во таа насока, на едно следење на современите текови на One day surgery кои се применливи и во нашите здравствени установи, па така и решавањето на килата или Hernia Inguinalis кај пациенти како дефект на преден абдоминален ѕид се адаптираше на овие светски трендови.

Килата по својата појава може да биде:

  • Директна
  • Индиректна
  • Рецидивна (повторувачкка)

Преминувањето на оперативно решавање на килата, како и вклучување на современите хируршки третмани кај пациентите со кила, се донесува во координација со хирург, анестезиолог, реаниматолог и интернист.

Примената на современите хирушки третмани подразбира решавање на хернијата со имплантација на протеза или позната во популација како мрежа која може да биде: нересорптивна и ресорптивна (6-24 месеци)

И во светот примената на оперативната техника со протеза, со најчесто lichtenstein или tension free оперативна текника се докажа како мошне успешна техника со мал процент на рецидиви, наспроти класичните оперативни техники како bassini, halsted, shouldice и сл.

Според сите современи протоколи и како златен стандард во светот, оперативното решавање на ингвиналната или препонската кила е еднодневна хирушка интервенција, која како оперативна техника користи протеза во нејзиното решавање.