дома Стручни совети

Стручни совети

Д-р Лидија Паланова: Знаете ли што е про­лапс на ми­трал­на­та вал­ву­ла на ср­це­то?

Пишува: Д-р Лидија Паланова Интернист Митралната валвула е залистокот што се наоѓа помеѓу левата преткомора и левата комора на срцето. Овој срцев залисток е изграден од два листа, односно кусписи - преден и заден митрален куспис,...

Д-р Симонида Котларова – Попоска: Хуман папилома вирус – ХПВ ма­ни­фе­ста­ции и ри­зи­ци (1)

Пишува: Д-р Симонида Котларова - Попоска Гинеколог Хуман папилома вирусот - ХПВ ја предизвикува најчестата полово пренослива инфекција во светот и е одговорен за речиси сите случаи на карцином на грлото на матката. Гениталната инфекција со...

Д-р Афродита Стомнароска – Јовановски: Хормонално лекување во климактериумот

Пишува: Д-р Афродита Стомнароска - Јовановски Гинеколог Климактериумот е природен преоден период во животот на секоја жена, кој ја поврзува репродуктивната возраст со неизбежната старост. Клинички, тој период почнува во интервал од 40 до 60-годишна возраст и...

Д-р Димитар Споа: Хируршко лекување на болна Ахилова тетива

Пишува: Д-р Димитар Споа Ортопедски хирург Болката која се јавува на местото на спојот врз петната коска (calcaneus) се нарекува инсерционит на Ахилова тетива. Таа болка, предизвикува промена на структурата на самата тетива (tendinosis). При почетокот...

Д-р Златко Пендовски: Кога појавата на крв во урината е знак за аларм?

Пишува: Д-р Златко Пендовски Хирург - уролог Појава на крв во урината е многу чест симптом кај пациентите, што може да биде предизвикан од многубројни фактори. За неа некогаш не е потребно лекување, но некогаш е...

Д-р Лил­ја­на Тев­дов­ска: Зошто се важни ризик факторите кај ракот на панкреас?

Пишува: Д-р Лилјана Тевдовска интернист Ракот на панкреас се карактеризира со брз и агресивен пораст на туморот, со ширење кон најблиските органи и кон лимфните јазли и со создавање на далечни метастази. Ризикот од појава на...

Д-р Елизабета Бабушку: Де­сет при­чи­ни за ма­мо­гра­фи­ја

Пишува: Д-р Елизабета Бабушку Радиодијагностичар-субспецијалист по мама дијагностика Ма­мо­гра­фи­ја­та е ренд­ген­ска ме­то­да ко­ја ко­ри­сти ни­ска до­за на Х-зра­ци и е зла­тен стан­дард во ра­но­то откри­ва­ње на ра­кот на дој­ка и дру­ги пато­ло­шки про­ме­ни во неа. Ова се...

Д-р Виолета Христова-Јаниќ: Секој втор има хеликобактер во желудникот

Пишува: Д-р Виолета Христова-Јаниќ Интернист-гастроентерохепатолог   Бактеријата хеликобактер пилори е една од најчестите бактерии што се појавуваат кај луѓето. Во својот желудник ја има половина од населението од модерниот свет, а во неразвиените земји ја имаат над...

Проф. д-р Андреја Арсовски: Тумори на штит­на­та жлез­да

Пишува: Проф. д р Ан­дре­ја Ар­сов­ски То­ра­ко­васку­ла­рен хи­рург Штит­на­та жлез­да е иск­лу­чи­тел­но важ­на жлез­да со внатреш­но ла­че­ње. Нејзините хор­мо­ни вли­ја­ат на ско­ро си­те кле­тки во ор­га­низ­мот.Таа има вли­ја­ние врз мно­гу­број­ни­те про­це­си во ор­га­низ­мот и вли­јае врз...

Д-р. сци. мед. Сне­жа­на Ивиќ-Ко­лев­ска: Како се дијагностицираат уринарните инфекции и кои се најчестите...

Д-р. сци. мед. Сне­жа­на Ивиќ-Ко­лев­ска Спе­ци­ја­лис­т-ми­кро­би­о­лог Дисталната третина од уретрата ги содржи следните микроорганизми: коагулаза негативни стафилококи, вириданс и нехемолитични стрептококи, лактобацили (lactobacilus), коринебактерии (Corynebacterium species), проп ионибактер и и (Propionibacterium), анаеробни коки и анаеробни Грам...

НАЈНОВИ ВЕСТИ