Анаеробни бактерии во вагината – причини и симптоми

Анаеробите кои се наоѓаат во вагината се видови од родот Gardnerella, Atopobium, Mobiluncus, Prevotella и Clostridiales.

Бактериите во вагината прават важен и динамичен биосистем на секоја жена. Под влијание се на пубертетот, менопаузата и бременоста, и нивниот раст и размер секојдневно се менува.

Се смета дека постојат пет различни групи на бактерии во вагината од кои доминираат бактериите од видот Lactobacillus кои произведуваат млечна киселина – важен фактор на здравјето на загината со заштитна улога. Помал дел се дел од анаеробните бактерии кои понекогаш се поврзуваат со вагиналните симптоми, но сите видови на бактерии живеат заедно и го составуваат микробиомот.

Анаеробите кои се наоѓаат во вагината се видови од родот GardnerellaAtopobiumMobiluncusPrevotella и Clostridiales.

Симптомите обично се појавуваат кога бројот на анаеробни бактерии ќе го надминат бројот на Lactobacillus. Докажано е дека на пример Gardnerella создава ензими сијалидази кои го уништуваат заштитниот слој на слузницата на вагината, како и вагинолизин кој создава порти во вагиналниот епител. Тоа е еден од можните механизми за појава на бактериска вагиноза.

РИЗИК ФАКТОРИ

  • Повеќе сексуални партнери
  • Прекумерното испирање на вагината со вода или со одредени средства ја пореметува природната бактериска рамнотежа
  • Природен недостаток на бактерии од родот Lactobacillus.

СИМПТОМИ

Иако голем број жени немаат никакви симптоми, иако имаат поголем размер на анаеробни бактерии над аеробни, оние кои имаат симптоми се жалат на:

  • Тенок, белузлаво-сив исцедок
  • Препознатлив непријатен мирис “на риба“
  • Вагинален јадеж
  • Печење за време на мокрење