Стручно со д-р Лилјана Тевдовска: Аневризмата е опасна по живот, но лесно се открива со ултразвук

При абдоминалниот ултразвук или ехо на стомак, се користат високофреквентни ултразвучни бранови за да се произведат дводимензионални слики на меките ткива

Пишува д-р Лилјана Тевдовска, интернист


При абдоминалниот ултразвук или ехо на стомак, се користат високофреквентни ултразвучни бранови за да се произведат дводимензионални слики на меките ткива. Прегледот со овој апарат се прави поради одредени симптоми, но и периодично, превентивно.

Заболувања на жолчното ќесе

Болести на слезината и на бубрезите, жолчната калкулоза, воспалението на жолчното ќесе и акутен настап на остра стомачна болка, се многу честа причина за болнички третман. Хроничното воспаление на жолчното ќесе, најчесто проследено со постоење на жолчна калкулоза – камчиња, клинички се манифестира со тиштечка болка под десниот ребрен лак и интолеранција на мрсна храна. Жолчните камчиња доведуваат до болно воспаление на жолчното ќесе, но и до опструкција на жолчните канали и прекин на доток на жолчен сок и дигестивни ензими од црниот дроб во цревата. Прегледот со ултразвук е суверена метода за детекција на камчиња во жолчното ќесе и жолчните патишта.

Прегледот со ултразвук е суверена метода за детекција на камчиња во жолчното ќесе и жолчните патишта.

Лекување аневризма

Аневризма претставува проширување, истенчување и ослабување на ѕидот на абдоминалната аорта, артеријата што носи крв директно од срцето кон долниот дел на телото. Заканувачко прскање на аневризма е состојба опасна по живот. За среќа, аневризмите лесно се детектираат со помош на ултразвук. Со редовно следење, може да се спречат акутните компликации, како руптура и нејзино навремено хируршко лекување

Болести на слезината и на бубрезите

Сле­зи­на­та е ор­га­нот што нај­че­сто стра­да при сто­мач­ни тра­у­ми. По­крај тоа, по­сто­јат и вос­па­ли­тел­ни и ма­лиг­ни за­бо­лу­ва­ња на сле­зи­на­та. Кај па­ци­ен­ти со на­пред­на­та цр­но­дроб­на ци­ро­за, сле­зи­на­та мо­же да се зго­ле­ми. Бу­бре­зи­те се исто та­ка че­сто по­вре­ду­ва­ни при аб­до­ми­нал­на тра­у­ма. Во нив че­сто се соз­да­ва­ат кам­чи­ња, кои мо­жат да го блокираат про­то­кот на моч­та и да да­дат на­ру­шу­ва­ња на це­ли­от уринарен си­стем. Раз­лич­ни бо­ле­сти, пак, пре­диз­ви­ку­ва­ат раз­лич­ни про­ме­ни во мор­фо­ло­ги­ја­та на бу­бре­зи­те, сѐ до се­ри­оз­на бу­бреж­на сла­бост. Ул­тразвуч­ни­от ими­џинг се по­ка­жа ка­ко иск­лу­чи­тел­но ко­рис­на тех­ни­ка во ди­јаг­но­сти­ка­та на бу­бреж­ни­те за­бо­лу­ва­ња.

Заканувачко прскање на аневризма е состојба опасна по живот. За среќа, аневризмите лесно се детектираат со помош на ултразвук.

Тенкоиглени биопсии

Ултразвучната технологија се користи за безбедно водење тенкоиглени биопсии, но и за изведување тераписки постапки. Во текот на хируршките интервенции, ултразвукот дава значајна визуелна поткрепа за детекција на мали промени на органите што тешко можат да се пронајдат визуелно и со палпација (преглед со прсти).