Аноргазмија – неспособност на жената да доживее оргазам

Постојат различни видови на аноргазмија, па во зависност од тоа дали лицето воопшто доживеало оргазам или не може да го доживее само во одредени ситуации

Аноргазмија е делумно или целосно непостоење на оргазам за време на сексуален однос или стимулација. Ова пореметување е многу почесто кај жените отколку кај мажите, а некои истражувања покажуваат дека од него пати секоја петта жена.

Постојат различни видови на аноргазмија, па во зависност од тоа дали лицето воопшто доживеало оргазам или не може да го доживее само во одредени ситуации, се разликуваат:

  • Примарна аноргазмија – лицето никогаш во живот не доживеало оргазам. Оваа состојба никогаш не се јавува кај мажи, освен во исклучителни случаи на болест или физичка траума.
  • Секундарна аноргазмија – означува ретко или тешко постигање на оргазмичка состојба. Може да биде ситуациска  (кога лицето не може да постигне оргазамза време на сексуален однос со партнерот, но може при мастурбација) или може да се јави повремено – условено со сексуална фрустрација и незадоволство од сопствениот сексуален живот. И овој вид на аноргазмија многу почесто се јавува кај мажите, додека се проценува дека погодува 46% од жените.

Причините за аноргазмија може да бидат различни: од психолошки, физички, па се до културно – социолошки.

Што се однесува до физичките причини, факт е дека различни здравстевни состојби (хорнична болест, повреди и физички трауми), како и примена на одредени лекови може да влијаат на намалената сексуална желба и доживување оргазам.

Психолошките фактори кои може да влијаат на ова пореметување се различни, а некои од нив се анксионзост, нездоволство со себе, срам, однос со партнерот, сексуална траума…

Поради различните причини кои може да стојат во позадина на аноргазмијата, најважно е да се пткрие пред се причината, а потоа да се работи на нејзино елиминирање. За која и да е причината, најдобро е да се побара стручна помош.