Д-р Корнелија Стефанова: Како изгледа анестезиолошки преглед на пациент пред операција

Многу е важно анестезиологот да биде информиран за целокупната здравствена состојба на пациентот и сите здравствени проблеми во текот на целиот живот на пациентот. Пациентот мора искрено да одговори на прашањата за сегашни и минати заболувања, за тоа какви лекови користи, дали има алергии на храна и на лекови, какви навики има (пушење, алкохол, стимулативни средства, опијати).

Пишува: Д-р Корнелија Стефанова
Анестезиолог

Анестезиологијата е гранка на медицината која се занимава со отстранување на болка или свест при дијагностички процедури или тераписки постапки, како и периоперативно лекување кое вклучува предоперативна подготовка и постоперативно следење и третман.

Секој пациент што треба да се оперира или да биде подложен на некоја дијагностичка процедура со анестезија, мора претходно да биде прегледан од анестезиолог.

МОРА ДА СЕ ЗНАЕ СЕ ЗА ПАЦИЕНТОТ

Анестезиологот е доктор, специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување и неговата улога е да обезбеди пациентот безбедно и безболно да ги поднесе операцијата и постоперативниот тек, објаснува докторката. Разговорот со анестезиологот и предоперативната подготовка се врши во анестезиолошка амбуланта. Заради промените што настануваат во текот на оперативниот зафат и во текот на анестезијата, многу е важно анестезиологот да биде информиран за целокупната здравствена состојба на пациентот и сите здравствени проблеми во текот на целиот живот на пациентот. Пациентот мора искрено да одговори на прашањата за сегашни и минати заболувања, за тоа какви лекови користи, дали има алергии на храна и на лекови, навики (пушење, алкохол, стимулативни средства, опијати). Врз основа на тоа, анестезиологот донесува одлука за најдобриот тип анестезија и најмала можност за компликации. При прегледот анестезиологот ги објаснува предностите и ризиците од видовите анестезии (општа, регионална и локална).

Во текот на предоперативниот преглед, пациентот мора да носи уредна медицинска документација за претходни операции и болести.

КАКВА АНЕСТЕЗИЈА – ЗАВИСИ ОД ОПЕРАЦИЈАТА

Изборот на анестезија зависи од типот на оперативниот зафат или од дијагностичката процедура, како и од здравствената состојба на пациентот.

Целта на оваа подготовка е пациентот да биде изложен во најдобра општа состојба, како би се намалил ризикот од компликации во текот на операцијата. При овој преглед, пациентот слободно и без страв може да поставува прашања за се што го интересира. Пациентот мора да пополни анестезиолошки прашалник и согласност за анестезија и за операција, каде што се наведени сите информации за тоа што претставува анестезијата, за видовитеанестезии, заможнитекомпликации и за постоперативниот тек. Во текот на предоперативниот преглед, пациентот мора да носи уредна медицинска документација за претходни операции и болести. Анестезиолошкиот преглед треба да се изврши барем 24 часа пред интервенцијата, особено за пациенти над 40-годишна возраст и подолги интервенции, а за помлади пациенти и еднодневни интервенции може и истиот ден, утрото, непосредно пред интервенцијата.

Секој пациент треба да почитува одредени барања, односно не треба да внесува храна и течности шест часа пред интервенцијата (за бистри течности два часа пред интервенцијата, за доенчиња 4 часа се прекинува доењето).

ШТО СЕ ПРОВЕРУВА ПРЕД ЗАФАТОТ?

Во текот на прегледот се прави детален преглед на сите витални функции. Се мери крвен притисок, се правиЕКГ и процена на кардиолошката состојба (кардиолошки преглед не постар од 6 месеци), се прави аускултација на белите дробови, се одредува крвната група, се прават лабораториски анализи, односно крвна слика, електролити, шеќер, времиња на крвавење, се проверуваат хепатилните ензими, деградациски продукти, се прави инфективен скрининг. Исто така, се забележува и телесната тежина и висина на пациентот, а се прави и алерготест на анестетици и на други лекови ако е потребно. Се пополнува анестезиолошки прашалник и согласност, а доколку е потребно се прават и дополнителни испитувања (Ехо-преглед, КТ, дополнителна лабораторија).

ДА НЕ СЕ ЈАДЕ И ПИЕ ШЕСТ ЧАСА ПРЕТХОДНО

Секој пациент треба да почитува одредени барања, односно не треба да внесува храна и течности шест часа пред интервенцијата (за бистри течности два часа пред интервенцијата, за доенчиња 4 часа се прекинува доењето). Ако пациентот користи хронична терапија (лекови за зголемен крвен притисок, променет срцев ритам, лекови за дишење, депресија), тогаш таа се зема до денот на операцијата во договор со анестезиологот. Лековите кои влијаат на зголемено оперативно крвавење се прекинуваат во договор со анестезиологот. Ако пациентот има докажана алергија на лекови, се врши подготовка со антиалергиски лекови пред интервенцијата. Пушењето се прекинува два часа пред интервенцијата. Се отстрануваат забни протези, накит, лак од нокти, леќи.