Д-р Тевдовска: Воспаленото слепо црево нема секогаш типични симптоми

Кај одредени групи пациенти како што се децата, повозрасните лица или бремените жени, диференцијалната дијагноза на акутен апендицит често претставува дијагностичка тешкотија.

Пишува: Д-р Лилјана Тевдовска
Интернист

Абдоминалната ултрасонографија, популарно позната како ехо на стомак, е многу корисна техника во дијагностиката на акутно воспаление на слепото црево и негово одделување од другите болести на долниот десен дел од абдоменот. Акутното воспаление на слепо црево може да предизвика различни клинички манифестации или симптоми кај луѓето. Тоа може да симулира речиси секоја акутна абдоминалната болест или разни болести на органите во долниот абдомен да даваат слика на акутно воспалено слепо црево. Дијагнозата на акутен апендицитис најчесто се поставува врз основа на клиничката евалуација (болка во долниот десен квадрант на стомакот, чувство на затегнатост при притисок на таа регија) и лабораториски анализи (присутна леукоцитоза, особено кога не постојат услови за други поегзактни високоспецифични дијагностички процедури.

БРЗА МЕТОДА

Кај одредени групи пациенти како што се децата, повозрасните лица или бремените жени, диференцијалната дијагноза на акутен апендицит често претставува дијагностичка тешкотија. Со воведувањето на ултрасонографија се создадоа нови дијагностички можности во диференцирањето на нејасната абдоминална болка во оваа регија. Овој метод во рацете на искусен дијагностичар има висок степен на дијагностичка чувствителност и точност и може да биде многу корисна алатка во диференцијалната дијагноза на болките во долните партии на абдоменот.

Акутно воспаление на слепото црево е најчеста индикација за итна хируршка интервенција. Кога постојат типични клинички знаци одлуката за оперативна интервенција е јасна. Сепак, постојат многу случаи на атипична болка во десниот долен дел од абдоменот, некарактеристична за акутно воспаление на слепото црево. Во овие случаи обично се применува некоја од имиџинг техниките за визуелно претставување на таа регија.

Кај ваквите случаи со компресивната ултрасонографска имиџинг техника најчесто успешно се прикажува променетото, акутно воспалено слепо црево. Ултрасонографијата со степенувана компресија на долниот дел на абдоменот е брза, чувствителна и евтина дијагностичка метода со која се потврдува или отфрла дијагнозата – акутно воспаление на слепото црево. Оваа техника има голема дијагностичка вредност кај децата, кај кои понекогаш е тешко да се постави дијагноза само врз основа на клиничките симптоми. Употребата на компресивна ултрасонографија исто така е корисна во диференцијалната дијагноза на акутна десна абдоминална болка кај трудници. Оваа дијагностичка процедура кај трудниците во третиот триместар мора да се изведува внимателно и во лев страничен декубитус.

ПОМАЛ ПРОСТОР ЗА ГРЕШКА

Како резултат на дополнување на клиничките и лабораториските прегледи со ултрасонографската компресивна дијагностика, значајно е намалена стапката на дијагностичка грешка, намален е бројот на оперирани болни со нормално слепо црево, а зголемена е диференцијацијата на другите причини за болка во долниот десен абдомен.

Тешкотии при изведување на ултрасонографијата се: ирегуларна поставеност на слепото црево ретроцекално, потешка идентификација на слепо црево кај пациенти со дебелина, како и кога воспалението е следено и со состојба на илеус, па регијата е препокриена со споредно ехо и од гасови во дебелоцревните места. Во тие случаи ни стојат на располагање другите, поскапи, имиџинг техники како оние со компјутерска томографија и со магнетна резонанса.