Експериментална терапевтска вакцина против рак доведува до значајна регресија на туморот

Се смета дека вакцината може да се даде интравенски на луѓе кои веќе примиле тумор-специфични Т-клетки како терапија. Исто така, може да ја подобри контролата на туморот со зголемување на бројот на Т-клетките и менување на микросредината на туморот за да функционираат подобро.

Експериментална терапевтска вакцина против рак, SNAPvax, предизвикала две различни и посакувани одговори на имуниот систем кои довеле до значајна регресија на туморот, покажале резултатите од ново истражување.

Имено, се покажало дека интравенската (IV) примена на вакцината го зголемува бројот на цитотоксични Т-клетки способни да се инфилтрираат и нападнат клетките на туморот и го вклучуваат вродениот имун систем со индуцирање на интерферон тип I. Вродениот имунолошки одговор ја модифицирал туморската микросредина, спротивставувајќи се на супресивните сили кои инаку би го намалиле дејството на Т-клетките.

Се смета дека вакцината може да се даде интравенски на луѓе кои веќе примиле тумор-специфични Т-клетки како терапија. Исто така, може да ја подобри контролата на туморот со зголемување на бројот на Т-клетките и менување на микросредината на туморот за да функционираат подобро.