Еве што се крие во кујнските крпи

Staphylococcus aureus бил идентификуван претежно на крпите од домаќинствата со понизок социоекономски статус во кои имало и деца

Факторите како што е големината на семејството, видот на исхрана и повеќенаменското користење на крпите влијаат на порастот на патогени микроорганизми на кујнските крпи, кои може да бидат потенцијални виновници за труење со храна, бил заклучокот на извештајот, презентиран на годишната средба на Американското здружение на микробиолози.

Студијата се занимавала со истражување на улогата на кујнските крпи во потенцијалната вкрстена контаминација, како и многу други фактори кои влијаат на микробниот профил на кујнските крпи. Сто крпи биле собрани после употреба од различни домаќинства од кои со посебни испитувања биле идентификувани бактериски родови и врсти.

Staphylococcus aureus бил идентификуван претежно на крпите од домаќинствата со понизок социоекономски статус, во кој биле застапени и деца. Ризикот од колиформни бактерии и E. coli бил поголем кај влажни крпи со повеќнаменско користење во однос на суви крпи кои биле користени само за една цел.

Заклучот е дека е потребно да се стави посебен акцент на хигиенската пракса внатре во повеќето поголеми домаќинства со деца, каде со следење на едноставни и практични упатства може да се избегне вкрстена контаминација, кој може да доведе до труење со храна.