Големиот внес на натриум и малиот внес на калиум носат поголем кардиоваскуларен ризик

Се смета дека овие резултати можат да поддржат намалување на внесот на натриум и зголемување на внесот на калиум во однос на моменталните нивоа.

Поголем внес на натриум и помал внес на калиум, мерени во 24-часовни примероци урина, поврзани се со поголем кардиоваскуларен ризик, укажува нова студија објавена во New England Journal of Medicine. Инаку, кардиоваскуларните случувања (коронарна реваскуларизација, фатален или нефатален инфаркт на миокардот или мозочен удар), се испитувани како примарен исход.

Се смета дека овие резултати можат да поддржат намалување на внесот на натриум и зголемување на внесот на калиум во однос на моменталните нивоа.

Треба да се спомене дека врската помеѓу внесот на натриум и кардиоваскуларните болести  и понатаму останува контроверзна, делумно поради неточните проценки за внесот на натриум. Проценката на 24-часовното излачување на урина во период од повеќе денови се смета за точен метод.