ХРВАТСКИТЕ НАУЧНИЦИ ГО ОТКРИЈА КЛУЧОТ НА ДОЛГОТРАЈНА ЗАШТИТА ОД КОВИД-19: Мерењето на нивото на антитела не може да ја предвиди силата и трајноста на клеточниот имунитет

Анализата покажала дека испитаниците кои не прележале КОВИД-19 и кои не се вакцинирани, немаат развиено клеточен имунитет, за разлика од испитаниците од преостанатите групи.

Истражување на хрвтаски научници покажало дека клеточниот имунитет е клучот на долготрајна заштита од КОВИД-19, а резултатите од истражувањето се објавени во научното списание Vaccines, на Американското здружение на вирусолози.

Еден од авторите на истражувањето, проф. д-р Драган Приморац истакнува дека со ова истражување “станало очигледно дека утврдувањето на клеточниот имунитет станува исклучително значајно не за само поединците, туку и за објективизација на состојбите на населението кое било изложени на вирусот SARS-CoV-2, а се со цел за контрола на актуелната пандемија“.

Од друга страна, потврдува професорот, истражувањето потврдува дека со мерење на нивото на антитела не може да се предвиди силата и трајноста на клеточниот имунитет, што го забележале и други научници.

Научниците во истражувањето ја анализирале долготрајноста и ефективноста на клеточниот имунитет на 200 испитаници поделени во четири групи. Првата група биле испитаници кои прележале КОВИД-19, втората група вакцинирани, третата оние кои се и вакцинирани и прележани, а четвртата оние кои не се вакцинирани и кои не прележале коронавирус.

Анализата покажала дека испитаниците кои не прележале КОВИД-19 и кои не се вакцинирани, немаат развиено клеточен имунитет, за разлика од испитаниците од преостанатите групи.

Исто така се покажало дека клеточниот имунитет кој се мери со концентрацијата на интерферон гама – IFNγ, претставува долготрајна заштита од КОВИД-19 и до 20 месеци по инфекцијата и/или вакцинацијата и дека не опаѓа со текот на времето.

Клеточниот имунитет помеѓу лицата кои прележале КОВИД-19 значајно не се разликувал од имунитетот стекнат со вакцинација, а оние кои биле вакцинирани и прележани корона, имале статистички значајно највисоко ниво на клеточен имунитет.

Истражувањето покажало дека не постои разлика во нивоата на клеточен имунитет кај мажите и жените.

Нивото на клеточен имунитет не бил условено од времето поминато од инфекцијата, додека нивоата на антитела кај испитаниците кај кои поминале повеќе од 6 месеци од контакт со вирусот SARS-CоV-2, биле статистички значително пониски во споредба со групата испитаници кај кои поминале помалку од 6 месеци.

Авторите напоменуваат дека наведените податоци се собрани непосредно пред појавата на омикрон варијантата на коронавирусот.