ИДИОПАТСКА БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА: Симптоми кои укажуваат на појава на оваа ретка болест

ИПФ е ретка болест и свесноста за постоење на оваа болест е многу ниска.. Taa e посмртоносна од повеќето малигни болести, вклучувајќи и рак на дојка, рак на простата, некои форми на леукемија и лимфом.

Идиопатска пулмонална (белодробна) фиброза – ИПФ е иреверзибилна болест на белите дробови чија смртност е поголема од сите видови на тумори. Половината од заболените од ИПФ, умираат 2 до 5 години по поставување на дијагнозата. ИПФ е болест во која белодробното ткиво фиброзира, се создава ткиво со лузни кое оневозможува нормална функција на белите дробови. Ткивото околу белодробните алвеоли фиброзира и изумира, така што алвеолите не можат да се растегнат и помалку кислород влегува во крвотокот.

ИПФ е ретка болест и свесноста за постоење на оваа болест е многу ниска. ИПФ е посмртоносна од повеќето малигни болести, вклучувајќи и рак на дојка, рак на простата, некои форми на леукемија и лимфома. Неодамнешна студија која ја споредила смртноста од ИПФ и одредени видови тумори покажала дека единствено пациентите со карцином на бели доробови и панкреас, имаат полоша стапка на преживување.

ПРИЧИНИ И РИЗИК ФАКТОРИ

Приичината за ИПФ се уште не е позната, но некои докази упатуваат дека генетските фактори имаат улога во настанување на болеста, 5% од пациентите со оваа болест имаат членови во семејството со ИПФ. Останати ризик фактори се:

  • Пушење
  • Професионална изложеност на одредени видови прашина
  • Вирусни инфекции
  • Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
  • Фактори на животната средина

СИМПТОМИ

Рани знаци и симптоми на ИПФ обично вклучуваат:

  • Кашлица која не престанува
  • Краток здив при секојдневни активности, качување по скали, па дури и при мирување
  • Аускултаторно: Пуцкање во базалните делови на белите дробови, кое наликува на звук од одвојување на лепенка

Доцни симптоми на ИПФ може да вклучуваат:

  • Краток здив и/или кашлица во мирување која ги попречува рутинските дневни активности

ИПФ напредува различно кај секој болен. Кај некои личности, болеста брзо напредува и брзо доведува до хоспитализација. Кај болните кај кои лекувањето е започнато веднаш по поставување на дијагнозата, прогнозата на болеста е подобра.