Интервју со д-р Ли­ди­ја Па­лано­ва: Коронарниот стрес-тест е безбедна и неинвазивна метода, но не може секој да ја прави

Ко­ро­нар­ни­от стрес-тест е без­бед­на и не­ин­ва­зив­на ди­јаг­но­стич­ка ме­то­да, но и покрај тоа, се­кој па­ци­ент тре­ба да би­де за­поз­на­ен со про­це­ду­ра­та на те­сти­ра­ње­то.

Пишува:
Александра Стојановска / saska@panacea.mk

Што е корнораен стрес-тест, зошто и како се изведува, што открива, колку трае и за тоа кој треба да го прави, разговараме со д-р Лидија Паланова, интернист кардиолог.

ikonaДокторка Паланова, што е всушност стрес-тестот?

Д-р Паланова: Ко­ро­нар­ни­от стрес-тест (КСТ), кој е поз­нат и ка­ко ер­го­ме­три­ски тест, претста­ву­ва про­це­ду­ра за дијагностицирање, сле­де­ње и ле­ку­ва­ње на па­ци­ен­тите кај кои по­стои сом­не­ва­ње или кај кои ве­ќе е ди­јаг­но­сти­ци­ра­на кар­ди­ова­ску­лар­на бо­лест, осо­бе­но ко­ро­нарна ар­те­ри­ска болест. Те­стот, пра­ктич­но,е фи­зич­ко оп­то­ва­ру­ва­ње на па­ци­ен­тот, кое се изве­ду­ва спо­ред однапред испланирана про­це­ду­ра по­де­ле­на во неколку фа­зи, или степени на оптоварување од кои секоја трае по 3 минути. Вкупно траењето на тестот е 30-40 минути.

ikonaШто овој тест открива?

Д-р Паланова: Ергометрискиот тест открива проодност на коронарните артерии, склоност кон пореметување на срцевиот ритам, скриени знаци на попуштање на силата на срцевиот мускул, движење на крвниот притисок и пулс во напор, како и степенот на замор и неговата причина. Се користи и во проценка на ефектот на терапијата на срцевите болести.

Те­стот, пра­ктич­но,е фи­зич­ко оп­то­ва­ру­ва­ње на па­ци­ен­тот, кое се изве­ду­ва спо­ред однапред испланирана про­це­ду­ра по­де­ле­на во не­кол­ку фа­зи, потенцира д-р Паланова.

ikonaКој треба да го прави овој тест?

Д-р Паланова: Се­кој ко­ро­на­рен стрес-тест тре­ба да би­де одре­ден од до­ктор специјалист ин­тер­нист – кар­ди­о­лог. Те­стот се из­веду­ва на под­виж­на лен­та по стандардизиран про­то­кол по ме­то­дот на Брус. Паци­ен­тот пре­ку еле­ктро­ди се сле­ди на мо­ни­тор при што му се ме­рат ви­тални­те па­ра­ме­три, од­нос­но артерискиот кр­вен притисок, пул­сот и ЕКГ-гра­мот.

ikonaПостои ли некаков ризик при правањето на коронарниот стрес-тест?

Д-р Паланова: Ко­ро­нар­ни­от стрес-тест е без­бед­на, не­ин­ва­зив­на ди­јаг­но­стич­ка метода. Но и по­крај тоа, се­кој пациент пред из­ве­ду­ва­ње­то на те­стот тре­ба да би­де запознаен со про­це­ду­ра­та на тестирањето и со можни­те комп­ли­ка­ции ка­ко што се пад на ар­те­ри­ски­от кр­вен при­ти­сок, вртоглавица и со­стој­ба на ко­лапс. До­кол­ку се ра­бо­ти за па­ци­ен­ти кои се ди­ја­бе­ти­ча­ри, хи­пер­то­ничари или ср­це­ви бол­ни, тие за­дол­жи­тел­но тре­ба да ја ис­пи­јат про­пи­ша­на­та те­ра­пи­ја и два ча­са пред из­ве­ду­ва­ње на те­стот да бидат на лес­на хра­на. До­кол­ку па­ци­ен­тот чув­ству­ва ка­кви би­ло тегоби од типот на замор, ма­ла­кса­ност, срце­би­е­ње, отеж­на­то ди­ше­ње, сте­га­ње или бол­ка во градите, бол­ка во кој би­ло дел од те­ло­то, дол­жен е да го из­ве­сти до­кто­рот пред за­поч­ну­ва­ње на те­стот. Из­ве­ду­ва­ње­то на ко­ро­нар­ни­от стрес-тест го пра­ви ме­ди­цин­ска сестра.

Во ли­те­ра­ту­ра­та често се опи­шани слу­чаи на не­са­ка­ни си­ту­а­ции при из­ве­ду­ва­ње на стрес-те­стот како на­ру­шува­ња на ср­це­ви­от ри­там аритмии, истак­ну­ва­ње на ангинозниот син­дром кај па­ци­ен­ти со  претходна ангина, па ду­ри ср­цев удар, по­ра­ди што по­сто­јат до­бро дефинирани правила за под­го­товка и селекција на па­ци­ен­ти кои се изло­жу­ва­ат на оваа ана­ли­за, за да се мини­ми­зи­ра­ат и из­бег­нат последиците. Ток­му по­ра­ди тоа, отка­ко ќе опреде­ли ле­кар, те­стот го из­ве­ду­ва сестра што е едуцирана и сер­ти­фи­цира­на за тоа и е дел од кар­ди­о­ло­шкиот тим во здрав­стве­на­та уста­но­ва.

И по­крај тоа што ко­ро­нар­ни­от стрес-тест е не­ин­ва­зив­на ди­јаг­но­стич­ка-мето­да, таа воедно е метода што мо­же да пре­диз­ви­ка се­ри­оз­ни не­са­ка­ни ефекти. Исти­те тре­ба однапред да ги знае­ме, да ги пре­поз­на­е­ме на­вре­ме­но и да ре­а­ги­ра­ме пра­вил­но. Те­стот се прави иск­лу­чи­во во при­сус­тво на лекар и по ин­ди­ка­ци­ја и доз­во­ла од до­ктор. Пациентот тре­ба да е ја­ден око­лу 2 часа пред изведбата на те­стот, да е лесно об­ле­чен и да но­си удоб­ни обу­вки со кои ќе че­ко­ри по тра­ка­та.

ikonaКога не може да се направи овој тест?

Д-р Па­ла­но­ва: По­сто­јат кон­тра­ин­ди­ка­ции за из­ве­ду­ва­ње на те­стот. Тие контраиндикации се: акутен ин­фаркт на ми­о­кар­дот, ср­це­ва де­ком­пенза­ци­ја, нерегулирана ар­те­ри­ска хи­пер­тен­зи­ја, бронхијална аст­ма, по­те­шки фор­ми на ане­мии, мул­ти­фо­кал­на вентрикуларна ек­стра­си­столија, блок на лева гран­ка на Хи­сов сноп и син­дром на преекситација, по­ра­ди не­мож­ност за про­цена на еле­ктро­кар­ди­о­граф­ски­те про­ме­ни во те­кот и по оп­то­ва­ру­ва­ње­то.