ИНТЕРВЈУ СО ПРОФ. Д-Р ДЕЈАН ДОКИЌ ПО ПОВОД 6. СИМПОЗИУМ „НОВИНИ ВО АЛЕРГОЛОГИЈАТА И КЛИНИЧКАТА ИМУНОЛОГИЈА 2023“ И 1. СИМПОЗИУМ „НОВИНИ ВО ПУЛМОЛОГИЈАТА 2023“: Како резултат на мултидисциплинарниот карактер, интересот за настанот е секогаш голем

Очекуваме присуство на колеги како од земјава така и од странство, очекуваме проширување на знаењето од оваа област, запознавање со најновите истражувања и иновации, континуирана медицинска едукација, дебата и дискусија, можности за контакти и соработка меѓу колегите

Симпозиумот „Новини во алергологијата и клиничката имунологија“ е настан кој се одржува еднаш годишно, веќе шеста година по ред: Проф. д-р Дејан Докиќ, претседател на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија (МЗАКИ)
ПИШУВА:
Катерина Шекеровска – Димовска

 

Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија (МЗАКИ) деновиве ги прави последните подготовки пред одржување на Шестиот симпозиум „Новини во алергологијата и клиничката имунологија“, кој ќе се одвива од 21 до 24 септември 2023 година, во хотелот „Дрим“ во Струга. „Одржување на вакви настани како нашиот симпозиум, е резултат на континуирана работа, со цел да се обезбедат и споделат информации за најновите достигнувања од повеќе специјалности како во однос на тераписките пристапи, дијагностиката, етиолошките фактори, но и согледување на сопствените искуства. На овој симпозиум колегите ќе можат да разменат информации и искуства за најновите научни и професионални достигнувања од областа на алергологијата и клиничката имунологија, пулмологијата, дерматологијата, педијатријата и офталмологијата како и медицина на трудот. Бенефит ќе имаат не само лекарите од овие потесни области туку и сите оние од пошироката медицинска јавност како општи интернисти, матичните лекари и сите останати кои се занимават со лекување на овие заболувања“, потенцира проф. д-р Дејан Докиќ, претседател на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија (МЗАКИ).

Професоре, прелиминарната програма е веќе објавена на официјалната веб-страница на Симпозиумот (www.alergologija2023.mk), а покрај главните специјалности – пулмолозите и алерголозите опфатени се и педијатрите, дерматолозите, ОРЛ-специјалистите, офталмолозите, специјалистите по медицина на трудот. Каква е заинтересираноста за настанот досега и кои се Вашите очекувања?

Проф. д-р Докиќ: Симпозиумот „Новини во алергологијата и клиничката имунологија“ е настан кој се одржува еднаш годишно, веќе шеста година по ред. Настанот има за цел да ја информира пошироката медицинска јавност за најновите препораки во дијагностицирањето и лекувањето на болестите коишто заеднички се третираат од гореспомнатите специјалности, како и да биде платформа на која колегите ќе разменат мислења и искуства за најновите научни и професионални достигнувања во областа на алергологијата и клиничката имунологија. Како резултат на мултидисциплинарниот карактер, интересот за настанот е секогаш голем, очекуваме присуство на колеги како од земјава така и од странство, очекуваме проширување на знаењето од оваа област, запознавање со најновите истражувања и иновации, континуирана медицинска едукација, дебата и дискусија, можности за контакти и соработка меѓу колегите.

Кои се главните теми на Симпозиумот и што е она на кое ќе посветите посебно внимание?

Проф. д-р Докиќ: На овогодинешниот симпозиум опфатени се повеќе теми од пулмологијата и алергологијата како и клиничката имунологија, но исто така и теми од сродни специјалности кои се преклопуваат, како од областа на дерматологијата, оториноларингологијата, педијатриските алерголошки заболувања и инфекции на горниот и долниот респираторен тракт кај деца, теми од пулмолошките професионални заболувања итн.

На овој симпозиум колегите ќе можат да разменат информации и искуства за најновите научни и професионални достигнувања од областа на алергологијата и клиничката имунологија, пулмологијата, дерматологијата, педијатријата и офталмологијата како и медицина на трудот. Бенефит ќе имаат не само лекарите од овие потесни области туку и сите оние од пошироката медицинска јавност како општи интернисти, матичните лекари и сите останати кои се занимават со лекување на овие заболувања

Особено внимание, преку пленарни предавања и прикази на случаи, ќе се посвети на повеќе пулмолошки области со особен акцент на хроничните белодробни заболувања како астма и ХОББ, белодробниот карцином – новини во неговото третирање и хируршки тераписки пристапи, sleep apnea, саркоидоза и белодробни фибрози, вирусни инфекции вклучително и постковид последици како и респираторни алерголошки заболувања, додека главен осврт ќе се даде на новите сознанија како и наше искуство за овие заболувања.

Годинава за првпат на Ваша покана, заедно со симпозиумот „Новини во алергологијата и клиничката имунологија“ ќе се одржи и Првиот симпозиум „Новини во пулмологијата 2023“, зад кој стои Здружението на пулмолози на Република Македонија – ЗПРМ. Од каде дојде идејата за заедничка презентација на двете здруженија?

Проф. д-р Докиќ: Во областа на пулмологијата постојат заболувања кои се асоцирани со алергиски и имунолошки механизми на настанување. Дел од нив се третираат со антиалергиска и имуносупресивна терапија. Клиниката за пулмологија и алергологија се занимава со дијагноза и третман на овие заболувања, и оттаму потекна идејата ЗПРМ да се претстави со темите од областа на пулмологијата кои се комплементарни и блиски до стручниот интерес на двете здруженија.

Добар дел од Симпозиумот во фокусот ги има педијатриските пациенти – на што ќе биде ставен акцентот кога станува збор за детската возраст? 

Проф. д-р Докиќ: Точно, добар дел од Симпозиумот е посветен на детската популација, ставајќи акцент на алерголошките болести и астмата, како состојби чија инциденца е во се поголем пораст, како во светот, така и кај нас. Темите се однесуваат на клиничкиот тек, дијагностиката, како и терапијата на овие состојби во детска возраст.

Во однос на педијатриската патологија, во сесиите ќе има опфатено и предавања за неинвазивна вентилација, дијагностика и третман на опструктивна ноќна апнеја кај деца, како и предавања од областа на педијатриската оториноларингологија.

Во светот постои тренд на растечка преваленца на алергии – дали Македонија го следи и на што се должи истиот?

Проф. д-р Докиќ: Инциденцата на астма и на алергиските болести е во постојан пораст. Најновите испитувања покажуваат дека процентот на алергии се зголемува насекаде низ светот, афектирајќи 30-35 % од луѓето во одреден период од животот. Овој тренд на почетокот е забележан во развиените земји, но денеска истото се среќава и во земјите во развој, вклучително и кај нас. Видот на алергии, исто така се менува. Иницијално ова се однесувало на раст на процентот на астма и алергиски ринит (поленска треска). Но, денес се повеќе се зборува за алергија кон храна, особено во детската популација. На пример, во Велика Британија, проценето е дека околу 50 % од децата се дијагностицирани со алергиска болест.

На овогодинешниот симпозиум опфатени се повеќе теми од пулмологијата и алергологијата како и клиничката имунологија, но исто така и теми од сродни специјалности кои се преклопуваат, како од областа на дерматологијата, оториноларингологијата, педијатриските алерголошки заболувања и инфекции на горниот и долниот респираторен тракт кај деца, теми од пулмолошките професионални заболувања итн.

Алергиската реакција претставува одговор на имунолошкиот систем кон, навидум, безопасна супстанција, како полен, храна, домашна прашина итн. Имунолошкиот систем ја препознава оваа супстанција како еден вид закана и на неа реагира со пренагласен одбранбен механизам. Она што сега почнуваме да го разбираме е која е точно причината која што доведува еден организам да реагира на овој начин. Научниците сугерираат дека бројни фактори може да бидат причина за ова: генетски, хипотезата за хигиена (“the hygiene hypothesis“), храната и влијанието на надворешната средина.

Децата родени во семејства каде постои историја за алергии имаат поголема шанса за развој на алергиска болест. Атопијата е генетска предиспозиција за создавање на антиген специфични IgE антитела и претставува комплексна состојба којашто е резултат на гените и факторите на околината.

Хипотезата за хигиена сугерира дека имунолошкиот систем мора да дојде во контакт со разни микроорганизми во периодот додека се развива, со цел за соодветен одговор во понатамошниот тек од животот, наспроти денешната се поголема употреба на средства за дезинфекција и злоупотреба на антибиотици.

Секако тука мора да се споменат и промените во однос на исхраната, како и секојдневната изложеност на алергени кои се составен дел од продуктите кои секојдневно ги користиме (креми, сапуни итн.).

Нашето опкружување денес, во голема мера се разликува од она пред 50 години. Иако постојат податоци кои укажуваат на потенцирање на бронхијалната хиперреактивност како одговор кон разни полутанти, улогата на загадувањето во развојот на алергиска болест, се уште е тема на истражување.

Секако, се поголемото разбирање и препознавање на овие фактори ќе го зголеми и подобри нашето знаење за алергиските болести, а со тоа и можностите за нивно третирање.

Добар дел од Симпозиумот е посветен на детската популација, ставајќи акцент на алерголошките болести и астмата, како состојби чија инциденца е во се поголем пораст, како во светот, така и кај нас. Темите се однесуваат на клиничкиот тек, дијагностиката, како и терапијата на овие состојби во детска возраст

Медицината забрзано оди напред, а токму овие настани се одлично место за споделување на најновите информации, препораки во дијагностицирање и лекување на болестите, размена на искуства, дебатирање… Всушност, информирањето на пошироката медицинска јавност е и една од главните цели и задачи на МЗАКИ, која во континуитет се реализира. Кои се всушност бенефитите од овие настани и зошто е битно нивното редовно одржување?

Проф. д-р Докиќ: Одржување на вакви настани како нашиот симпозиум, е резултат на континуирана работа, со цел да се обезбедат и споделат информации за најновите достигнувања од повеќе специјалности како во однос на тераписките пристапи, дијагностиката, етиолошките фактори, но и согледување на сопствените искуства. На овој симпозиум колегите ќе можат да разменат информации и искуства за најновите научни и професионални достигнувања од областа на алергологијата и клиничката имунологија, пулмологијата, дерматологијата, педијатријата и офталмологијата како и медицина на трудот. Бенефит ќе имаат не само лекарите од овие потесни области туку и сите оние од пошироката медицинска јавност како општи интернисти, матичните лекари и сите останати кои се занимават со лекување на овие заболувања.