Кај хоспитализираните пациенти со КОВИД-19 преовладува перикарден излив

Исто така истражувањето објавено во стручното списание Journal of the American Heart Association покажало дека појавата на перикарден излив била поврзана со дисфункција на миокардот и поголема смртност.

Според резултати од студија која ја испитувала преваленцата, поврзаноста и клиничкиот ефект на зафатеноста на перикардот кај 530 хоспитализирани пациенти со КОВИД-19, перикардниот излив преовладува помеѓу хоспитализираните пациенти со КОВИД-19, но ретко е предизвикан од перикардитис.

Исто така истражувањето објавено во стручното списание Journal of the American Heart Association покажало дека појавата на перикарден излив била поврзана со дисфункција на миокардот и поголема смртност.

Перикардот е флексибилна, растеглива двослојна кеса која се обвиткува околу срцето, а перикардниот излив е акумулација на течност во перикардот. Течноста може да биде серозна (понекогаш содржи фибрински нишки), серосангвинозна, хеморагична, гнојна или хилозна.