Љубовта ги чува коронарните артерии од запушување

Тим научници од Универзитетот Јеил проучувал 119 мажи и 40 жени кои биле подложени на коронарна ангиографија, рендгенско снимање кое го покажува степеност на запушеност на коронарните артерии. Кај лицата кои изјавиле дека имаат многу голема поддршка и љубов од страна на најблиските, забележен е многу мал степен на запушеност на коронарните артерии.

Нашата социјална поддршка, односите кои ги негуваме со другите луѓе е важен фактор на нашето здравје. Многу истражувања ги мерат бројот и структурата на тие односи, а има и такви кои се насочени на она што е најважно – квалитетот на тие односи.

Тим научници од Универзитетот Јеил проучувал 119 мажи и 40 жени кои биле подложени на коронарна ангиографија, рендгенско снимање кое го покажува степеност на запушеност на коронарните артерии. Кај лицата кои изјавиле дека имаат многу голема поддршка и љубов од страна на најблиските, забележен е многу мал степен на запушеност на коронарните артерии. Заклучокот на ова истражување бил дека чувството на саканост и примањето на емоционална поддршка (квалитет на односот), како показател на степеност на запушување во коронарните артерии, е поважно од самиот број на врски кои лицето ги одржува (квантитет). Важно е да се спомене дека тој резултат не зависел ниту од исхраната, пушењето, телесната активност, холестеролот, дијабетесот, возраста, семејната анамнеза (гени) и слични вообичаени фактори.

И друго истражување ја потврдило поврзаноста – длабочината (квалитетот) на емоционалните односи што ги имаме со другите и запушеноста на коронарните артерии.

Едно слично истражување било спроведено во Универзитетот во Кливленд на 10 000 женети мажи кои во својата здравствена историја немале ниту ангина пекторис. Кај мажите со високи вредности на ризик факторите (висок крвен притисок, висок холестерол во крвта возраст, дијабетес и др.) веројатноста за појава на ангина пекторис во следните пет години била поголема за 20 пати поголема. Меѓутоа, се појавувала значително поретко кај лицата кои на прашањето „покажува ли вашата сопруга љубов кон вас“ одговориле потврдно, дури и кога вредностите на ризик факторите биле многу високи. Ангина пекторисот бил значително почест (речиси двојно) кај мажите кои имале високи вредности на ризик факторите, но не се чувствувале сакано од своите сопруги. Исто така, е докажано дека болката во градите е почеста кај мажи кои со тегобите имале и проблеми со семејството, со сопругата и со децата.