„МЕХАНИЧКО СРЦЕ“ – РЕШЕНИЕ ЗА ХРОНИЧНА СРЦЕВА СЛАБОСТ: Во клиниката „Жан Митрев“ успешно опериран 31. пациент со вградена механичка циркулаторна потпора на срцето

Хроничната срцева слабост претставува сериозно заболување кое се карактеризира со прогресивно пропаѓање на срцевиот мускул, што пак води кон намалување на квалитетот на животот кај пациентите со оваа состојба

Пумпата на ЛВАД системот се вградува апикално во левата комора, наспроти самата митрална валвула и истата со помош на графт се поврзува со предниот дел на аортата веднаш над аортната валвула. Кај пациентот е направен ЛВАД, по што тој успешно се опоравува и наскоро ќе биде отпуштен на домашно закрепнување

Докторскиот тим на клиниката „Жан Митрев“, предводен од д-р Жан Митрев деновиве успешно го спроведоа оперативниот зафат познат и како „механичко срце“ за решавање на левокоморна хронична срцева слабост. Кај пациентот со терминална коронарна болест каде заради долгогодишно лекување имаше голема слабост на срцевиот мускул беше вградено таканаречено „механичко срце“, при што беше ставена специјална пумпа што останува во организмот на пациентот и ја заменува работата на срцето. Пациентот после ваквиот оперативен зафат се чувствува добро и следи постоперативно заздравување.

„Оваа операција е потребна за пациентите кои се соочуваат со срцева слабост што е долгoтрајна состојба која се влошува со текот на времето. Настанува кога срцевиот мускул е ослабен и не е во состојба да испумпа доволна количина крв потребна да ги задоволи барањата на телото за нормално функционирање. Честа е и кај помлади пациенти, но со овој метод и овој оперативен зафат тие може да продолжат да живеат. Заради зачестеноста на ова заболување, оперативниот зафат со вградена механичка циркулаторна потпора на срцето е често практикуван метод и засега е единствено долгорочно решение што овозможува продолжување на животот за тешко болните пациенти“, истакна д-р Митрев.

ЕДИНСТВЕНО ДОЛГОРОЧНО РЕШЕНИЕ Оперативниот зафат со вградена механичка циркулаторна потпора на срцето е често практикуван метод и засега е единствено долгорочно решение што овозможува продолжување на животот за тешко болните пациенти

Овој оперативен зафат е еден од покомплексните. Во клиниката „Жан Митрев“ се спроведува веќе шест години, при што досега се направени 31 ваква интервенција.

Срцевата слабост може да биде акутно настаната и таа вообичаено се повлекува после адекватен и навремен третман, но може да помине во хронична или пак да заврши фатално. Доколку срцевата слабост не се препознае, дијагностицира и третира адекватно, води кон трајно оштетување на срцето, лош квалитет на живот и чести болнички лекувања.

Во Европа годишно над 15 милиони луѓе умираат од срцева слабост што ја прави оваа состојба една од водечките причини за смртност.

ХИРУРШКА ПРОЦЕДУРА Хируршката процедура се изведува во услови на општа анестезија и екстракорпорална циркулација

Најчести причини за срцева слабост се:

  • Коронарната болест на срцето;
  • Висок крвен притисок;
  • Аритмиите (неправилен срцев ритам);
  • Валвуларните заболувања;
  • Вродените и стекнатите кардиомиопатии (слабо срце);
  • Вродените срцеви аномалии;
  • Дијабет;
  • Заболувања на срцевиот мускул;
  • Инфекција на срце/или срцевите залистоци;
  • Оштетување на срцевиот мускул од миокарден инфаркт.

Срцевата слабост може да биде акутно настаната и таа вообичаено се повлекува после адекватен и навремен третман, но може да помине во хронична или пак да заврши фатално. Доколку срцевата слабост не се препознае, дијагностицира и третира адекватно, води кон трајно оштетување на срцето, лош квалитет на живот и чести болнички лекувања

Хронична срцева слабост

Хроничната срцева слабост претставува сериозно заболување кое се карактеризира со прогресивно пропаѓање на срцевиот мускул, што пак води кон намалување на квалитетот на животот кај пациентите со оваа состојба. Целта која сакаме да ја постигнеме со третирање на хроничната срцева слабост е да се успори или пак запре напредувањето на ова заболување. Со тоа и бројот на хоспитализации кои се повторуваат, и секако намалување на стапката на морталитет во крајна линија.

ТИПОВИ НА МЕХАНИЧКА ЦИРКУЛАТОРНА ПОТПОРА Зависно дали се работи за лева, десна или пак двокоморна срцева слабост, постојат три типа на механичка циркулаторна потпора и тоа: ЛВАД за лева срцева слабост, РВАД за десна срцева слабост и при глобална срцева слабост (терминален стадиум на срцева слабост на двете комори) се вградува БВАД поточно потпорна пумпа за левата комора и истовремено потпорна пумпа за десната комора РВАД)

Опции за справување со срцева слабост

Постојат неколку опции: неинвазивни (медикаментозна терапија), но и оперативни.

Најважно е најнапред точно да се дефинира причината за настанување на срцевата слабост. Ова ќе овозможи ефикасност во понатамошниот третман на ова заболување. Така покрај стандардниот медикаментозен третман, постојат и хируршки т.е интервентени третмани за решавање на хроничната срцева слабост.

Доколку се работи за исхемична етиологија на ова заболување, се применува бајпас хирургија или пак стентирање. Додека пак, ако како причина за срцева слабост се констатираат деструктивни промени на валвулите, тогаш се применува валвуларна хирургија.

Во Европа годишно над 15 милиони луѓе умираат од срцева слабост што ја прави оваа состојба една од водечките причини за смртност

Останатите терапевтски можности се: вградување на кардиовартер – дефибрилатор за превенција на смртен исход при малигни аритмии или пак вградување на ресинхронизирачки пејсмејкер.

Специфично е што кај пациентите со напреднат стадиум на срцева слабост кои имаат потреба од чести болнички лекувања, т.е се во NYHA IV класификација, неопходно е да се разгледа можноста за вградување на механичка циркулаторна потпора на срцето таканаречен ВАД третман.

Вградувањето на ВАД (ventricular assist device) му овозможува на пациентот кој е со срцева слабост да преживее додека да се реализира можноста за срцева трансплантација, и да му овозможи на пациентот подобрување на општата состојба на целиот организам.

СПЕЦИЈАЛНА ПУМПА Специјалната пумпа останува во организмот на пациентот и ја заменува работата на срцето

Зависно дали се работи за лева, десна или пак двокоморна срцева слабост, постојат три типа на механичка циркулаторна потпора и тоа: ЛВАД за лева срцева слабост, РВАД за десна срцева слабост и при глобална срцева слабост (терминален стадиум на срцева слабост на двете комори) се вградува БВАД поточно потпорна пумпа за левата комора и истовремено потпорна пумпа за десната комора РВАД).

Пумпата на ЛВАД системот се вградува апикално во левата комора, наспроти самата митрална валвула и истата со помош на графт се поврзува со предниот дел на аортата веднаш над аортната валвула. Додека пумпата на РВАД системот се вградува во десната преткомора, и истата со графт е поврзана со пулмоналната артерија.

Хируршката процедура се изведува во услови на општа анестезија и екстракорпорална циркулација.