Местото на живеење влијае на крвниот притисок

Постојаната изложеност на бука е еден од факторите за зголемен крвен притисок, што, пак, од своја страна е еден од основните ризик фактори за можен ифаркт, срцеви и бубрежни болести.

Животот во близина на многу прометна улица има врска со зголемен ризик од појава на висок крвен притисок, покажува американска студија спроведена на 5 400 лица.

Американските научници утврдиле дека учесниците кои живелее на 100 метри од раздвижена и прометна улица биле изложени на 22 % поголем ризик од појава на висок крвен притисок.

Овој резултат може да се објасни со последиците од изложеноста на автомобилските гасови и стресот, причинет од обемниот сообраќај.

При претходни истражувања е откриена врската меѓу изложеноста на загадувањето причинето од сообраќајот и зголемениот ризик од појава на кардиоваскуларни заболувања.

Постојаната изложеност на бука е еден од факторите за зголемен крвен притисок, што, пак, од своја страна е еден од основните ризик фактори за можен инфаркт, срцеви и бубрежни болести.