МИКРОБИОЛОЗИТЕ ПРЕПОРАЧУВААТ: Што треба да знаете пред да дадете крв за анализа

Земањето крв е се уште една од најзанемаруваните процедури во здравството, иако тоа опфаќа многу подготовки, а носи и сериозен здравствен ризик и за пациентот и за персоналот.

ikonaНА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ВНИМАВА ПРЕД ДА СЕ ДАДЕ КРВ НА АНАЛИЗА:

 • Да се избегнува физичка активност 3 дена пред земање на крв
 • Да не се пие прекумерно количество алкохол
 • Да не се јаде храна 12 часа претходно (кога се испитуваат маснотии во крвта) или 2 часа претходно (кога се испитува шеќер во крвта)
 • Да се избегнува отворање и затворање (пумпање) на тупаницата
 • Да не се држи езмарх-повеската подолго од 1 минута

Кога се користат моновети

Моноветите, со и без антикоагуланс овозможуваат лесно, брзо и ефикасно земање примерок од крвта за анализа. Моноветите имаат игли коишто овозможуваат заштита на здравствениот работник, бидејќи непосредно пред венепункцијата, боцкањето, моноветата се поврзува со иглата и се прицврстува со лесно завртување во правец на стрелките на часовникот. Откако ќе заврши процедурата, отстранувањето на искористената игла од моноветата се врши со лесно завртување во правец обратно од стрелките на часовникот. Со тоа ризикот за повреда при манипулација со моноветите и иглите е сведен на минимум, што не е случај со системот на вакумтајнери.

Кога се користат микровети

Микровети со ЕДТА антикоагуланс и микровети без антикоагуланс се користат за капиларно земање крв, за мал број анализи (2-3). Тие се најпогодни кога се зема примерок за анализа од бебиња и од мали деца, бидејќи се овозможува со мало количество крв да се изработат поголем број анализи. Микроветите ги нудат сите привилегии на системи за земање капиларна крв: специјална капилара за земање крв со одреден волумен, специјално дизајнирано капаче за лесно отворање и затворање и избегнување на аеросол-ефектот, оптимална форма на внатрешниот дел кој обезбедува оптимално мешање.

ЧУВАЊЕ НА ПРИМЕРОКОТ И НЕГОВ ТРАНСПОРТ

 • Земените примероци крв треба да се достават до лабораторија за анализа колку што е можно најбрзо
 • Серумот или плазмата кои не се одделени од формативните елементи или т.н. полна крв, не смее да се замрзнува под никакви околности
 • Ако се случи замрзнување, крвта целосно ќе хемолизира. Тоа влијае на точноста на резултатите
 • Максималниот период од земањето примерок на крв до одвојување на серум или плазма е 2-3 часа и тој не смее да биде надминат
 • Во случај на продолжено време на чување, серумот треба да се чува во затворени контејнери на +2 до +4 целзиусови степени
 • Серумот или плазмата можат да се чуваат на -20 целзиусови степени за подолг временски период.