Некои симптоми на менопаузата се поврзани со когнитивно пропаѓање

Се смета дека овие резултати ја нагласуваат важноста на проценката на симптомите на менопауза кај жените и нудењето на соодветен третман, каде што е индицирано, вклучително и лекување на депресијата и сексуалната дисфункција.

Сериозноста на одредени симптоми на менопаузата е поврзана и со полош когнитивен ефект кај жените, укажуваат резултатите од нова студија во која учествувале 404 жени на возраст од 40 до 65 години.

Ова истражување покажало дека жените кои имале тешки симптоми на менопауза имале значајно пониски вредности за ориентација, регистрирање, внимание, помнење и јазично/визуелно просторни вештини во однос на врсничките со благи симптоми на менопауза.

Исто така се покажало дека тешката депресија и поголемата сексуална дисфункција биле значајно поврзано со пониски оценки на тестот за ментални способности.

Нарушувањата во расположението се чести при преминот во менопауза и може да влијаат на помнењето и половото функционирање, истакнуваат стручњаците.

Се смета дека овие резултати ја нагласуваат важноста на проценката на симптомите на менопауза кај жените и нудењето на соодветен третман, каде што е индицирано, вклучително и лекување на депресијата и сексуалната дисфункција.