Нивото на протеини во урината може да помогне при проценка на ризикот од губење на бубрежната функција

Се смета дека поголем акцент треба да биде ставен на мерењето на нивото на протеини во урината кај пациенти по акутна повредна на бубрегот, за да се обезбеди нивно соодветно следење.

Високото ниво на протеини во урината на пациентот, набрзо по епизода на акутна повредна на бубрегот е поврзано со зголемен ризик од напредување на бубрежна болест, укажува нова студија. Овој факт може да се искористи за предвидување на ризикот од идно губење на бубрежната функција.

Се смета дека поголем акцент треба да биде ставен на мерењето на нивото на протеини во урината кај пациенти по акутна повредна на бубрегот, за да се обезбеди нивно соодветно следење.

Иако се знае дека нивото на протеини во урината расте по акутна повреда на бубрегот, тие нивоа на протеини ретко се мерат, со што се изоставува клучен дел за проценка на вкупното здравје на бубрезите кај пациентот, што е важен за правилно донесување на клинички одлуки.