Интервју со проф. д-р Зоран Божиновски: Верувам дека научната програма на 4 Конгрес на МАДОТ ќе биде голем предизвик за нашите специјалисти

Разговорот со проф. д-р Зоран Божиновски, специјалист – ортопедски хирург, воедно и претседател на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози би било логично да стартува токму со она што е најактуелно годинава и што ќе се случува во текот на месец април, односно од 26 до 29 април во Охрид – 4 Конгрес на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози, МАДОТ.

проф. д-р Зоран Божиновски

Со оглед на тоа дека до одржувањето на 4 конгрес на МАДОТ има уште нешто помалку од два месеца, до каде се подготовките, што се случува и работи во моментов?

Проф. д-р Божиновски: На самиот почеток сакам да кажам неколку збора за историјатот на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози. Формирано е во 1993 година, а од 1996 година е членка на Европската федерација на национални друштва на ортопеди и трауматолози (ЕФОРТ). Како претседател на МАДОТ ми припадна честа, заедно со научниот и организациониот одбор на МАДОТ да го организираме четвртиот Конгрес на МАДОТ 2018. Конгресот е со меѓународно учество и ќе се одржи од 26 до 29 април во Охрид. Во моментов заедно со научниот одбор ја подготвуваме научната програма и сме во постојана комуникација со врвни експерти од државата, регионот и пошироко кои со своето учество ќе дадат свој придонес, како и континуирана медицинска едукација со најновите светски трендови од областа на ортопедијата и трауматологијата.

Конгресот и самата програма се најавуваат како одлична можност да се слушнат врвни предавања, дебати и интерактивни дискусии директно од најдобрите во светот. Можете ли да ни откриете кои сè предавачи ќе бидат дел од годинешното издание?

Проф. д-р Божиновски: Се потрудивме во научната програма да бидат опфатени сите теми од областа на ортопедијата и трауматологијата како што се дегенеративните заболувања и повреди на горен, долен екстремитет и ‘рбетникот, детска ортопедија, спортски повреди и тумори на коскено-мускулен систем. Верувам дека научната програма и можноста да се слушнат предавања и дискусии од најдобрите во оваа област ќе биде навистина голем предизвик за специјалистите од Македонија да создадат мрежа на контакти со колегите од целиот свет, која понатаму ќе им овозможи една професионална комуникација и можност за размена на искуства. Досега имаме потврдено присуство на поканети предавачи од Србија, Хрватска, Бугарија, Израел, Италија, Шпанија, Австрија и други земји.

За сите кои се заинтересирани и сакаат да земат учество со апстракти да напоменам дека крајниот рок за поднесување на апстрактите е 15 март 2018 година.

Во моментов тече процесот на поднесување на апстракти и постер-презентации. Каков е интересот и дали можеби веќе имате сознанија колкава бројка на учесници може да се очекува?

Проф. д-р Божиновски: Постои голем интерес за учество на конгресот и можам да ви кажам дека секојдневно пристигнуваат голем број на апстракти од Македонија и регионот. За сите кои се заинтересирани и сакаат да земат учество со апстракти да напоменам дека крајниот рок за поднесување на апстрактите е 15 март 2018 година. Сега во моментот ги разгледуваме пристигнатите и потврдата за прифатените апстракти и вкупниот број ќе ја имаме најдоцна до 30 март 2018 година.

Како главни теми се наведени дегенеративните заболувања, повреди на горен, долен екстремитет и ’рбетник, детска ортопедија, спортски повреди и тумори на коскено-мускулен систем, но во која насока уште би одело проширувањето на знаењата, вештините и техниките од областа на ортопедијата и трауматологијата?

Проф. д-р Божиновски: Верувам дека Четвртиот конгрес на МАДОТ 2018 ќе биде вистинска можност за размена на искуства и знаење, како и можност за воспоставување на нови професионални контакти со колегите од регионот и пошироко. Исто така, сакам да истакнам дека сме почестени на овој конгрес да имаме учесници од регионот и пошироко, кои со своето присуство ќе можат да дадат свој научен придонес и да го споделат своето искуство од областа на нови дијагностички техники, имплантни технологии, нови техники за регенерација на ткивата, програми за рехабилитација во ортопедијата и трауматологијата.

И за крај, што според вас би можело да биде, доколку може така да се нарече, „highlight“ на овој конгрес?

Проф. д-р Божиновски: Посебно сакам да го најавам ЕФОРТ Фора (EFORT Fora) – Европско здружение на ортопеди и трауматолози, кој ќе се одржи во рамките на Четвртиот Конгрес на МАДОТ. Темата на овој симпозиум ќе биде „Идни третмани кај најчестите педијатриски ортопедски заболувања”. Проектот EFORT Fora за прв пат е основан во 2002 година како ЕФОРТ симпозиум за време на годишните конгреси на националните здруженија. Во рамките на овој симпозиум националните здруженија можат да одберат тема од областа на ортопедијата и трауматологијата во времетраење од два до четири часа. Еден дел од предавачите се од организаторот односно од Националното здружение, а другите предавачи се назначени или избрани од страна на ЕФОРТ и доаѓаат од други европски држави. Во последните години EFORT Fora достигна многу високо научно ниво и овозможи одлична размена на искуства помеѓу националните здруженија и EFORT. Денес, ЕФОРТ организира околу 10 вакви симпозиуми годишно и интересот за овие настани од година во година е се поголем.

Пишува:

Александра Тимковска