Од лесни до најтешки симптоми: Како да се препознае Алцхајмерова болест

Кај деменцијата доаѓа до оштетување на стекнатите когнитивни способности, пред се помнењето, но и учењето и ориентацијата. Еве како може да ги препознаете првите знаци.

До пред 30. години за деменицјата, односно за Алцхајмеровата болест, ретко се зборувало. Но, како се продолжувал животниот век и како деменцијата е се почест здравствен проблем, може да се каже дека оваа болест е значајно почеста по 65., а особено под 80. години.

Стручњаците деменцијата ја опишуваат како “синдром на прогресивно оштетувања на стекнатите когнитивни способност при зачувана свест, кои се манифестираат со промени во менталниот статус и онесување на пациентот“.

Со други зборови, кај деменцијата доаѓа до интелектуално пропаѓање на средишниот нервен систем, а особеноо е оштетено помнењето, учењето, ориентацијата во просторот и поимот на видно-просторниот однос. Ако на тоа се додадат и промените во емоциите, моториката, волјата, расположението, потполно е јасно е дека деменциите, од какво и потекло да се, се сериозен проблем бидејќи го оневозможуваат самостојниот живот.

НАЈЧЕСТИ ДЕМЕНЦИИ

Алцхајмерова деменција (70 до 80%)

 • Се појавува поради насобирање на амилоиди кои тепко го оштетуваат мозокот и доведуваат до негово пропаѓање.

Васкуларна деменција (10 до 15%)

 • Се случува како последица на низа помали мозочни удари или некои други цереброваскуларни промени поради кои мозокот повремено останува без кислород, што предизвикува изумирање на мозочните клетки.

Lewy body деменција (10 до 15%)

 • Често е последица на Паркинсонова болест, а се препознава по таложење на Луи тела во мозокот. Напредувањето на оваа деменција е многу брзо.
Деменциите не се нормален дел од стареењето, туку болести кои се чести во староста, но кон нив треба да се однесува како кон болести кои треба да се лекуваат.

КАКО ДА СЕ ПРЕПОЗНАЕ АЛЦХАЈМЕРОВАТА БОЛЕСТ

ПРВА ФАЗА (полесни симптоми)

 • Анксиозност, повлекување во себе, смиреност
 • Промена на расположението, незаинтересираност
 • Без интерес за читање и пишување
 • Гледање телевизија без интерес
 • Слаба комуникација со околината
 • Заборавање, барање работи или нивно ставање на погрешно место
 • Лоша ориентација во простор и време
 • Отежнато одење, мали и забавени чекори
 • Тресење на левата рака

ВТОРА ФАЗА (потешки симптоми)

 • Понатамошно губење на концентрацијата и вниманието
 • Тешкотии си помнењето (оставање отворена чешма, плин…)
 • Дезориентираност во времето и просторот
 • Губење на расудување и одлучување
 • Безволност, слабеење на активностите
 • Слаба комуникација, кратки одговори
 • Се поголема зависност, стравови, раскажување приказни од минатото
 • Гледање телевизија без следење на содржината

ТРЕТА ФАЗА (тешки симптоми)

 • Депресија, апатија, тишина
 • Промена на расположението, повлекување во себе
 • Коминукацијата и говорот се се потешки
 • Вкочанетост на екстремитетите
 • Се потешко одење и паѓање
 • Губење на способноста за расудување
 • Непрепознавање на блиски лица
 • Повторување на исти активности
 • Ноќно одење и рано будење
 • Халуцинации