Осум од десет пациенти со КОВИД-19 имаат невролошки симптоми

Болка во мускулите се јавува кај 45 проценти од заболените со КОВИД-19, главоболка ги мачи 38 проценти од пациентите, а енцефалопатија и вртоглавица се воочени кај речиси една третина од заболените.

Ново американско истражување укажува дека осум од десет пациенти со КОВИД-19 имаат невролошки симптоми како болка во мускулите, главоболки, вртоглавици, енцефалопатија и мозочна магла.

Се смета дека енцефалопатијата, која се карактеризира со промена на менталните функции во распон од блага збунетост до кома е најтешката невролошка манифестација на КОВИД-19.

Болка во мускулите се јавува кај 45 проценти од заболените со КОВИД-19, главоболка ги мачи 38 проценти од пациентите, а енцефалопатија и вртоглавица се воочени кај речиси една третина од заболените.

Исто така, треба да се напомене дека стапката на смртност кај болните со енцефалопатија била многу повисока (околу 22%), отколку кај оние без енцефалопатија (3%).

Се смета дека овие резултати ќе помогнат во формирањето на долготрајна нега за лицата кои страдаат од невролошки компликации од КОВИД-19.

Истражувачите велат дека пациентите и лекарите мораат да бидат свесни за големата зачестеност на невролошките менафиестации, КОВИД-19 и сериозноста на променетите ментални функции поврзани со оваа болест.