Оваа болна состојба погодува 50 % од вработените, дали сте и вие меѓу нив?

Иако општо се смета дека вратната болка има поволна прогноза, околу една третина од пациентите развиваат хронична вратна болка, чија едногодишна преваленца се качува на 11,5 %.

Вратната болка е една од најчестите болни состојби на совремниот човек која погодува 10-20 % од општата популација и речиси 50 % од вработените лица годишно, како и до околу 1/3 од населението во кој било момент во текот на животот.

Болката во вратот претставува голем личен товар, па така по грбната болка е рангирана како втора состојба по бројот на години во животот со онеспособеност и вкупно зазема околу 1/5 од вкупните животни години со онеспособеност меѓу сите мускулно-коскени болести и состојби.

Иако општо се смета дека вратната болка има поволна прогноза, околу една третина од пациентите развиваат хронична вратна болка, чија едногодишна преваленца се качува на 11,5 %.

Причините за вратна болка може да бидат различни, но во повеќето случаи се работи за т.н. механични причини, кога со несразмерот најчесто на долготрајната/повторувачка мала сила и репарациските способности на ткивото од друга страна, настануваат дегенеративни промени.

Во клиничката пракса точните причини за вратната болка неретко и не можат да се идентификуваат.

Вратната болка во стручната научна јавност помалку се проучува и степенот на докази е понизок од оние кај грбната болка. Не постои општо прифатен пристап кон болниот со вратна болка, а насоки за клиничката пракса се малку.