Плакета за посебни заслуги и придонес за клиниката „Жан Митрев“ од Црвениот крст на Република Северна Македонија

Со симулациски вежби за прва помош на неколку локации во Скопје, за неколку часа беа изведени координирани спасувања и пружање помош по однапред разработено сценарио во вежбата насловена како „Хуманитарен одговор 2023“, во организација на Црвениот крст на РСМ

Учесниците на вежбата покажаа највисока подготвеност и мотивираност со цел соодветен одговор и неопходна помош и поддршка на граѓаните во ситуации на елементарни непогоди и катастрофи: Тимот на клиниката „Жан Митрев“

Медицинскиот тим на клиниката „Жан Митрев“ доби плакета за посебни заслуги и придонес во вежбата по прва помош во итна ситуација – земјотрес, која се одржа во Скопје, во организација на Црвениот крст на Република Северна Македонија.

Тимот на клиниката „Жан Митрев“ како општествено одговорна здравствена институција ќе продолжи да пружа врвна медицинска услуга и грижа за здравјето на граѓаните согласно највисоките медицински и безбедносни стандарди

Со симулациски вежби за прва помош на неколку локации во Скопје, за неколку часа беа изведени координирани спасувања и пружање помош по однапред разработено сценарио во вежбата насловена како „Хуманитарен одговор 2023“.

Учесниците на вежбата покажаа највисока подготвеност и мотивираност со цел соодветен одговор и неопходна помош и поддршка на граѓаните во ситуации на елементарни непогоди и катастрофи, а тимот на клиниката „Жан Митрев“ како општествено одговорна здравствена институција ќе продолжи да пружа врвна медицинска услуга и грижа за здравјето на граѓаните согласно највисоките медицински и безбедносни стандарди.