ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Партиципација за стоматолошки услуги во примарното здравство и во болничката заштита

Под здравствена услуга во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита се подразбира комплетна здравствена услуга во која се содржани и материјалите што се вградуваат во организмот и други медицински потрошен материјал, потребни за пружање на комплетна здравствена услуга.

Осигурениците со лични средства (партиципација) учествуваат во вкупните трошоци за стоматолошки здравствени услуги лекување и санирање на болестите на устата и на забите во примарната здравствена заштита (освен заботехнички и забнопротетички средства предвидени со Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала).

 • Вадење на млечен заб – 100 денари;
 • Вадење на траен заб – 200,00 денари;
 • Тешко вадење на заб – 300,00 денари;
 • Пломбирање на заб со амалгам (нонгама) – 200,00 денари;
 • Пломбирање на заб со композитен материјал – 450,00 денари;
 • Пломбирање со двокомпонентна обична бела пломба – 260,00 денари;
 • Ендодонска терапија – 400,00 денари;
 • Останати стоматолошки услуги (освен превентивните) – 200,00 денари;
 • Прва помош (трепанција – апликација на лек) – 150,00 денари;
 • Пломбирање со нано композит – 600,00 денари.

Партиципацијата на пациентите за стоматолошки здравствени услуги во орална хирургија, ортодонција и протетика се пресметува како услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Осигуреното лице учествува во вкупните трошоци на здравствените услуги во специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита, согласно со утврдените референтни цени, и тоа:

 • До 100,00 денари – 0;
 • Од 101,00 до 300,00 денари – 20,00;
 • Од 301,00 до 500,00 денари – 40,00;
 • Од 501,00 до 700,00 денари – 60,00;
 • Од 701,00 до 1.000,00 денари – 80,00;
 • Од 1.001,00 до 2.000,00 денари – 150,00;
 • Од 2.001,00 до 3.000,00 денари – 250,00;
 • Од 3.001,00 до 4.000,00 денари – 350,00;
 • Од 4.001,00 до 5.000,00 денари – 450,00;
 • Од 5.001,00 до 6.000,00 денари – 550,00;
 • Од 6.001,00 до 8.000,00 денари – 700,00;
 • Од 8.001,00 до 10.000,00 денари – 900,00;
 • Од 10.001,00 до 15.000,00 денари – 1.250,00;
 • Од 15.001,00 до 20.000,00 денари – 1.700,00;
 • Од 20.001,00 до 25.000,00 денари – 2.200,00;
 • Од 25.001,00 до 30.000,00 денари – 2.700,00;
 • Од 30.001,00 до 35.000,00 денари – 3.200,00;
 • Од 35.001,00 до 40.000,00 денари – 3.700,00;
 • Од 40.001,00 до 45.000,00 – 4.200,00;
 • Од 45.001,00 до 50.000,00 – 4.700,00;
 • Од 50.001,00 до 55.000,00 – 5.200,00;
 • Од 55.001,00 до 60.000,00 – 5.700,00;
 • Над 60.000 денари – 6.000,00.

За здравствени услуги во геронтолошки заводи по болнички ден –  10 денари.

За рехабилитација како продолжено болничко лекување во специјализирана установа по болнички ден –  200 денари.

Лабораториски услуги (биохемиски анализи од БА1 до БА10 и БА13) –  20 % од утврдената референтна цена.

Под здравствена услуга во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита се подразбира комплетна здравствена услуга во која се содржани и материјалите што се вградуваат во организмот и други медицински потрошен материјал, потребни за пружање на комплетна здравствена услуга.