ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Како да добиете “итен 24“ или “упат без термин“  за преглед кај лекар или некоја дијагностичка процедура?

Во земјава, постојат две форми на таканаречени брзи упати “Итен 24“ и “Упат без термин“ кои служат за побрзо добивање на услугата што му е потребна на пациентот, како и за оптимизација на целиот процес на дијагностицирање и лекување.

Постојат состојби и болести кои не се итни, но има такви за кои е нужно што побрзо да се обработат и лекуваат. За тоа служи т.н. приоритетна обработка на пациенти, кои не може да бидат одложени и чии здравствени проблеми не можат да бидат вклучени во редовните листи на чекање. На овој начин се овозможува доаѓање на прв специјалистички преглед во рок од една недела за сите специјалистички први прегледи, за вкупно 98 процедури, за приоритетниот пациент.

Во земјава, постојат две форми на таканаречени брзи упати “Итен 24“ и “Упат без термин“ кои служат за побрзо добивање на услугата што му е потребна на пациентот, како и за оптимизација на целиот процес на дијагностицирање и лекување.

УПАТ – “ИТЕН 24“

Овој вид на упат се издава доколку лекарот кој врши преглед утврди дека пациентот заради неговата состојба (животозагрозувачка/итна состојба) е неопходно да биде прегледан од специјалист, односно супспецијалист или да му биде извршена одредена дијагностичка процедура во рок од 24 часа.

УПАТ – “УПАТ БЕЗ ТЕРМИН“

Вториот тип на упат се користи во случај кога пациентот има потреба од преглед, поврзан со остварување одредено право и прегледот треба да се изврши во следните 7 дена. Овој тип на упат се користи доколку во установата каде што се упатува пациентот не постои слободен термин во следните 7 дена за т.н. регуларен преглед.

Упатот без термин не се користи за прв преглед, туку за остварување права и обврски на осигурениците од задолжително здравствено осигурување и тоа за:

  • препорака за боледување,
  • препорака за користење хронична терапија,
  • препорака и издавање ортопедски помагала,
  • остварување право на БПО,
  • остварување други права за кои е потребно мислење од специјалист/супспецијалист/ конзилиум на лекари,
  • преглед/аплицирање терапија, која поради здравствената состојба треба да се изврши во рок од 24/48/72 часа

Од друга страна пак, доколку сте во болница и имате потреба од некогашните интерклинички упат и интерболнички упат, лекарот што се грижи за вашата состојба за таа цел издава  – Упат за трансфер на хоспитализиран пациент.