ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Како да изберете матичен лекар,гинеколог или стоматолог и што да направите ако сакате да го смените

Ваше е правото кого ќе изберете за матичен лекар, но и правото да го промените доколку сметате дека не ви посветува внимание или грижа како што очекувате.

Правото за избор на лекар е лично право на секој осигуреник и во негово име никој не може и не смее да направи избор. Исклучок од ова претставуваат малолетните деца до 14 годишна возраст и неспособните лица, за кои изборот на лекар го вршат нивните родители, односно старатели.

Ваше е правото кого ќе изберете за матичен лекар, но и правото да го промените доколку сметате дека не ви посветува внимание или грижа како што очекувате. Имате право да изберете ваш матичен општ лекар, стоматолг и гинеколог.

Прегледот кај секој избран матичен лекар е бесплатен

Изборот на матичен лекар од страна на осигуреникот се врши на следниов начин:

Осигуреното лице врши избор на лекар во приватната здравствена установа каде сака да се лекува, доколку нема претходно избран лекар со ИЛ-1 образец пријава.

Доколку осигуреното лице сака да изврши промена на избраниот лекар, здравствената установа каде осигуреникот има претходно избран лекар, за осигуреникот пополнува ИЛ-1 образец одјава. Со ова пациентот се одјавил од избраниот лекар. Едниот примерок од ИЛ-1 образец одјавата осигуреникот ја носи во приватната здравствена установа каде сака да направи нов избор на лекар и за него се пополнува ИЛ-1 образец пријава. На ИЛ-1 образецот одјава односно нов ИЛ-1 образец пријава докторот задолжително го става својот факсимил на ИЛ-1 образецот и осигуреното лице својот потпис.

Доколку осигуреното лице има претходно избран лекар но од било кои причини не може да земе ИЛ-1 образец одјава од претходно избраниот лекар, осигуреното лице тоа го прави во соодветната подрачна служба на Фондот каде пополнува Изјава за промена на избран лекар, заедно со приложена фотокопија од лична карта.

Осигуреното лице во Подрачната служба може да прави само одјава на избран лекар или одјава од претходен избран лекар и во исто време да направи и пријава на нов избран лекар со приложување на нов ИЛ образец.


При остварување на правата меѓудругото имате и: 

  • Право на пристап до правата без дискриминација
  • Право на грижа, лекување и рехабилитација што се во согласност со вашите потреби и способности и што ќе ја унапредуваат состојбата на здравјето, со цел да се достигне највисокото можно лично ниво на здравје, во согласност со достапните методи и можности на медицината, а и во согласност со прописите за здравствената заштита и за здравственото осигурување
  • Право на почитување на личноста и достоинството
  • Право на лична сигурност за време на престојот во здравствената установа.