ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Како до бесплатна медицинска помош додека сте на годишен одмор

За да добие можност за евентуална итна медицинска помош во странство, додека е на годишен одмор, осигуреникот треба да извади отврда од својот матичен лекар, и матичен гинеколог и да поднесе барање до подрачната служба на Фондот за здравство.

Осигурените лица кои привремено престојуваат во странство, согласно Законот за здравствено осигурување, може да користат единствено итна медицинска помош. Под итна и неопходна здравствена заштита се подразбира користење здравствени услуги, чиешто пружање не може да се одложи до планираното враќање во земјава.

Според информациите од Фондот за здравствено осигурување ова право, сите осигуреници можат да го користат во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија.

Под итна и неопходна здравствена заштита се подразбира користење здравствени услуги, чиешто пружање не може да се одложи до планираното враќање во земјава.

Но, за да се обезбеди оваа можност, пред заминувањето на летување, осигурениците треба од својот матичен лекар да земат потврда за здравствената состојба, а жените треба ист документ да подигнат и од кај својот матичен гинеколог. Потоа, треба во подрачната фондовска служба каде живеат да поднесат пријава за задолжително здравствено осигурување и да пополнат барање за двојазичен образец. Барањето го разгледува лекарска комисија во фондовската служба, и целата процедура, согласно законската регулатива, не треба да трае, односно треба да се заврши најдоцна за 24 часа. Откако ќе го добијат двојазичниот образец, осигурениците се должни тој документ да го понесат со себе при патувањето. Истата постапка и можност за евентуална итна медицинска помош, важи и за студиски престој или привремено стручно усовршување или школување.

Со овој документ, секој осигуреник добива ист третман и здравствени услуги, како и осигурениците во земјата каде престојува.

Доколку како турист го немате овој документ, лекувањето во странство ќе го платите приватно.