Права на пациенти: Како до бесплатно ин витро

Осигурените лица во брачна или вонбрачна заедница кои претходно имаат пород или доколку еден од нив има пород во претходна брачна или вонбрачна заедница не можат да остварат право на БПО на товар на Фондот.

Фондот за здравствено осигурување бесплатно обезбедува биомедицинско потпомогнато оплодување – ин витро (БПО) за осигурениците најмногу до три обиди. За целата постапка осигуреникот плаќа партиципација од 6 000 денари во здравствената установа каде ја спроведува постапката за добивање потомство.

Но доколку дојде до забременување и успешно породување со живородено дете во текот на првиот или вториот обид во тој случај правото на ин витро на товар на Фондот престанува. Осигурените лица во брачна или вонбрачна заедница кои претходно имаат пород или доколку еден од нив има пород во претходна брачна или вонбрачна заедница не можат да остварат право на БПО на товар на Фондот.

Осигуреникот може да оствари право на (БПО) за здравствените услуги извршени во постапките на биомедицинско потпомогнато оплодување спроведени со автологно оплодување и алогенеичко оплодување за прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодување. Периодот помеѓу два неуспешни обиди за оплодување не треба да биде пократок од шест месеци од последната извршена постапка за БПО, што значи дека осигуреното лице не може да поднесе повторно барање пред истекување на овој период.

Осигуреното лице кое сака да започне постапка за остварување на право на БПО прво се јавува кај избраниот лекар – гинеколог. Гинекологот ја прегледува претходната медицинска документација и го упатува лицето на сите потребни испитувања наведени во постапката за ин витро. Сите анализи и дијагностички процедури кои се потребни за вклучување во постапката за БПО можат да се вршат со упат од избран гинеколог во здравствени установи со кои Фондот има склучено договор. Избраниот гинеколог треба да го упати пациентот да ги направи потребните испитувања во оние установи кои се овластени за вршење на такви испитувања.

Доколку осигуреното лице, односно парот, се решат неопходните анализи да ги направат во некоја од здравствените установи со кои Фондот нема склучено договор, тогаш трошоците ги сносат самите осигуреници, без можност за поврат на средствата од страна на Фондот.

По обезбедување на сите потребни медицински документи, осигуреникот треба да обезбеди Предлог-образец бр. 3 што може да го подигне од Подрачната служба на Фондот или да го симне од интернет страницата на Фондот.  Предлог-образецот го доставува до гинекологот кој го пополнува, потпишува и заверува. Потоа гинекологот ја прегледува, приложува и подредува сета потребна медицинска документација во оригинал. На предлог-образецот мора да се потпише и осигуреното лице со што потврдува дека е спремно да ја започне постапката. По комплетирање на сите медицински документи осигуреното лице се обраќа во Подрачната служба на Фондот каде пополнува барање и изјава. По доставување на документите во подрачната служба, тие се испраќаат во Комисијата за одобрување на БПО постапки, која одлучува за остварување на постапката за БПО во рамките на предвидениот глобален буџет за БПО. Комисијата донесува одлука која може да биде позитивна, негативна или осигуреното лице да го упати на дополнителни медицински испитувања, по кои повторно ќе се произнесе.

По добивање на известувањето со кое му е одобрено правото на БПО, осигуреното лице од избраниот гинеколог обезбедува упат за специјалистичко–консултативна здравствена заштита до здравствената установа со која Фондот има склучено договор за БПО, по избор на осигуреното лице.

По добивање на известување во кое се бара осигуреното лице да се упати на дополнителни медицински испитувања, со известувањето лицето оди кај избраниот гинеколог кој ќе го упати на истите. Откако ќе ги направи сите дополнителни испитувања како во известувањето, осигуреното лице без нов предлог од избраниот гинеколог ги поднесува документите за тие испитувања заедно со известувањето до секретарот на Комисијата за остварување на право на БПО при Фондот. Секретарот ги проследува документите до Комисијата, која повторно ќе се произнесе.

По добивање на негативно известување осигуреното лице во рок од осум дена од денот на добивање на известувањето има право на приговор до директорот на Фондот. Известувањето на директорот на Фондот по приговорот е конечно по кое осигуреното лице има право да поведе парница.

Правото на БПО осигуреното лице може да го оствари во рок од шест месеци од денот на приемот на известувањето дека му е одобрено БПО. Доколку не го искористи правото во текот на спомнатиот период, истото му истекува, гинекологот не може да му издаде упат и осигуреникот ќе треба одново да ја започне целата постапка.

Сите лекови, услуги и материјали кои ќе бидат потрошени во текот на БПО постапката, а не се составен дел од протоколот, трошоците за истите ги сносат самите осигуреници, без можност за поврат на средствата од страна на Фондот.