Права на пациенти: Како до бесплатно лекување во странство

Предлогот за упатување на лекување во странство го дава конзилиумот од најмалку тројца лекари и директорот на соодветната клиника и важи три месеци од денот на издавањето.

Лекување во странство на едно осигурено лице му е дозволено единствено кога е во прашање заболување кое не може да се лекува во земјава, а во државата каде се упатува постои можност за успешно лекување.

Пациентот, односно осигуреникот поднесува барање за поведување постапка за упатување на лекување во странство. За малолетни лица и оние кои се лишени од деловна способност, барањето го поднесува родителот, оносно старателот.

Барањето се предава во подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување, но задолжително е барателот да има активно здравствено осигурување.

Освен барањето осигуреникот треба да ги приложи и следните документи:

  • предлог за упатување на лекување во странство од соодветната клиника;
  • медицинска документација за текот на лекувањето;
  • потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување;
  • здравствена легитимација на увид;
  • профактура од странската здравствена установа;
  • согласност за прием од странската здравствена установа;
  • решение од Министерство за труд и социјална политика – Центар за социјални работи доколку осигуреното лице има својство на дете со посебни потреби.

Предлогот за упатување на лекување во странство го дава конзилиумот од најмалку тројца лекари и директорот на соодветната клиника и важи три месеци од денот на издавањето.

Првостепената лекарска комисија во рамките на Фондот е таа која, врз основа на предлогот за упатување на лекување во странство и приложената медицинска и друга потребна документација за текот на лекувањето во здравствените установи во земјава, односно соодветната клиника при Клинички центар – Скопје, согласноста за прием на лекување во странската здравствена установа со предлог за начинот на лекување и назначување на термин за лекувањето и профактура од странската здравствена установа, дава оценка и мислење за потребата од лекување во странство.

По добиената согласност од странската здравствена установа за прифаќање на лекувањето во која е одреден термин за прием на лекување и по добиена оценка и мислење на Првостепената лекарска комисија, осигуреното лице врши уплата во износ од 20 % учество од доставената профактура на странската здравствена установа, за лекување во странство.

Фондот донесува решение за упатување на лекување во странство по оценката и мислењето од Првостепената лекарска комисија и извршената уплата на учеството од 20 % учество од доставената профактура на странската здарвствена установа, за лекување во странство. Од уплата на учество од 20 % во вкупните трошоци се ослободуваат деца со посебни потреби, според прописите за социјална заштита.

Против решението на Фондот, осигуреното лице има право на  жалба во рок од 15 дена до Второстепената комисија за уплатување на лекување во странство при  Министерство за здравство.

Фондот врши уплата на средствата за лекување во странство на странската здравствена установа за осигуреното лице кое е упатено со решение од Фондот, по закажан термин на лекување во странската здравствена установа.