ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Како се прави поврат на пари потрошени за лекови

Правото за враќање на парите што осигуреникот ги потрошил за лекови кои се на Листата на лекови на рецеппт, како и оние во болничката заштита, се оставрува преку поднесување на документи во подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување во кое пациентот живее.

Правото на надомест на трошоците за купени лекови од Листата на лекови кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита осигуреното лице го  остварува со поднесување на барање комплетирано се следните документи:

За лекови на рецепт во примарната здравствена заштита

 • Рецепт за пропишан лек од избран лекар;
 • Извештај од лекар специјалист односно супспецијалист или отпусно писмо со назначена терапија, ако лекот се пропишува по предлог на лекар специјалист, односно супспецијалист;
 • Потврда од здравствената установа со датум на аплицирање ако се работи за лек во ампуларна форма;
 • Три потврди за дефицитарност на лекот од различни аптеки;
 • Фискална сметка и сметкопотврда (во оригинал) од аптеката која го издала лекот;
 • Здравствена легитимација на увид.

За лекови од болничката листа

 • Извештај или отпусно писмо со назначена терапија (согласно режимот на препишување означен во Листата на лекови потребна е препорака од болнички или клинички конзилиум);
 • Потврда од соодветна здравствена установа за апликација на лекот, согласно Листата на лекови, ако се работи за лек во ампуларна форма;
 • Конзилијарно мислење, доколку e потребно согласно режимот на препишување на лекот утврден во Листата на лекови
 • Фискална сметка и сметкопотврда (во оригинал) од аптеката која го издала лекот;
 • Здравствена легитимација на увид.

Правото на надомест на трошоците за купени материјали кои се вградуваат во болничка здравствена заштита осигуреното лице го остварува со поднесување на барање комплетирано со следните документи:

 • отпусно писмо (копија);
 • сметкопотврда (фактура) за набавениот материјал со фискална сметка во оригинал;
 • здравствена легитимација на увид.