ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Кога треба да се вакцинираат повредени лица против тетанус и кој треба да прими вакцина против цревен тифус и грип ?

По клинички индикации, вакцинацијата се спроведува кај лица постари од 6 месеци кои имаат хронични заболувања на белите дробови и кардиоваскуларниот систем, метаболнипореметувања (вклучително и шеќерната болест), состојби на имунодефициенција, бубрежна дисфункција, хемоглобинопатија, имуносупресија и друго.

Извор: Влада на Република Македонија – Програма за задолжителна имунизација на населението во Р. Македонија за 2018 годинаАктивна и пасивна имунизација против тетанус кај повредени лица

Имунопрофилакса против тетанус кај повредени лица се спроведува со аплицирање на адсорбирана ТТ (тетанус токсоид) вакцина или dT вакцина (активна имунизација), како и со давање на хуман антитетанусенимуноглобулин (HTIG) (пасивна имунизација), во дози и на начин кој зависи од претходниот имунолошки статус за тетанус, согласно критериумите пропишани со Правилникот.
Вакцината (ТТ или dT) и хуманиот антитетанусенимуноглобулин (HTIG) се даваат
истовремено, интрамускулно, во различен екстремитет.

Шема за активна и пасивна имунизација против тетанус кај повредени лица


Активна имунизација против цревен тифус

Активна имунизација против цревен тифус по епидемиолошки индикациисе спроведува кај:

 • Лица вработени на чистење на канализација и септички јами, и на отстранување на смет и други отпадни материи од населени места;
 • Лица кои живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на цревен тифус;
 • Лица вработени на ексхумација на тела на умрени лица;
 • Лица припадници на други целни групи, согласно Одлука на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, на предлог на надлежната епидемиолошка служба, за одредена територија.

Вакцинацијата се спроведува со давање на една доза вакцина според препораките на производителот.
Ревакцинација на вакцинираните лица по епидемиолошки индикации се спроведува со давање на една доза вакцина, после три години од вакцинацијата и се повторува на секои три години, сé додека трае индикацијата.

Активна имунизација по клинички и епидемиолошки индикации, се спроведува
против: грип (Influenzae), заболувања предизвикани од хемофилусинфлуенца тип “Б” (Hib), заболувања предизвикани од Streptococcuspneumoniae (пнеумокок),
менингококенменингит (Meningitismeningococcica), голема кашлица (Pertusis).
Во оваа смисла, имунизација може да се спроведува и против други заразни болести и возрасни групи, врз основа на одлука на Министерот за здравство и годишната Програма за имунопрофилакса и хемиопрофилаксапротив определени заразни болести на населението во Република Македонија.

Активна имунизација против грип

Вакцинација против грип се спроведува по клинички и по епидемиолошки индикации. По клинички индикации, вакцинацијата се спроведува кај лица постари од 6 месеци кои имаат хронични заболувања на белите дробови и кардиоваскуларниот систем, метаболнипореметувања (вклучително и шеќерната болест), состојби на имунодефициенција, бубрежна дисфункција, хемоглобинопатија, имуносупресија и друго.

По епидемиолошки индикации вакцинација се спроведува кај:

 • Лица сместени во геронтолошки центри и кај лицата вработени во овие центри;
 • Млади и стари лица сместени во установи за социјална заштита и кај лицата
  вработени во тие установи;
 • Лица вработени во здравствени установи, кои даваат здравствени услуги и
  спроведуваат здравствена дејност, а особено вработените во одделенија со зголемен ризик, стационари за хронично заболени лица и друго;
 • Лица вработени во јавни служби кои се посебно експонирани на инфекција, и
 • Лица на возраст над 65 години.
Кај деца кои прв пат се вакцинираат, вакцинацијата се врши со давање на две дози вакцина на растојание од 30 дена, а наредните години се дава само по една доза вакцина, согласно упатството на производителот.

Активна имунизација против заболувања предизвикани од хемофилус
инфлуенца тип Б

Вакцинација против заболувања предизвикани со хемофилус инфлуенца тип Б се спроведува со Hibвакцина, според клиничките индикации, кај деца постари од 2 години без оглед на претходниот вакцинален статус, во случај на:

 • Трансплантација на органи и ткива;
 • Спленектомија и српеста анемија;
 • Хемиотерапија и терапија со зрачење кај малигни тумори;
 • Симптоматски и асимптоматски HIV инфекции;
 • Kај други, клинички утврдени состојби на имунодефициенција.

Бројот на потребните дози вакцина против хемофилус инфлуенца тип Б според
клинички индикации, како и растојанието меѓу нив, пропишани се со одредбите на Правилникот. Индикациите за спроведување на оваа вакцинација по клинички индикации, ја поставува доктор специјалист клиничар.