ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Колку денови боледување ви следуваат кога сте болни од КОВИД-19 и дали имате право на бесплатно испитување Д-димери и ЦРП

Според надлежните во Фондот, избраниот лекар од дејноста општа медицина, заради следење на здравствената состојба на осигурени лица заболени од КОВИД- 19 кои се на домашно лекување, да може да издаде упат заради утврдување на вредностите на биохемиските лабораториски здравствени услуги: Д-Димер и CRP.  

Фондот за здравствено осигурување информираше за промените поврзани со мерката за спречување на ширење и сузбивање на заразата од КОВИД-19, во делот на работењето на здравствените установи.

Според надлежните во Фондот, избраниот лекар од дејноста општа медицина, заради следење на здравствената состојба на осигурени лица заболени од КОВИД- 19 кои се на домашно лекување, да може да издаде упат заради утврдување на вредностите на биохемиските лабораториски здравствени услуги: Д-Димер и CRP.

  • Лабораториски упат не треба да се издава по завршено лекување на пациентот од КОВИД – 19, односно кога епидемиолог од соодветниот Центар за јавно здравје го обележал во системот  за оздравен.
  • Доколку е потребно понатамошно следење на  вредностите на Д-Димер избраниот лекар може осигуреникот да го упати до лекар специјалист.
  • Избраниот лекар на оздравен пациент не треба да издава специјалистички упат за лабораториско испитување на Д-Димери директно до лабораторијата на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина, туку може да издаде специјалистички упат за преглед кај соодветен лекар специјалист, кој понатаму ќе го упати на лабораториско испитување.

ИЗДАВАЊЕ НА БОЛЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД КОВИД-19

 

  1. За вработените лица кои се заболени од КОВИД- 19, избраниот лекар ќе издаде ИСР образец само врз основа на позитивен PSR тест на од КОВИД-19.
  2. На осигурениците заболени од КОВИД-19, кои немаат симптоми, или се со лесна клиничка слика за кои не треба болничко лекување и се следат во домашни услови во изолација, избраниот лекар може да издаде боледување до 7 дена.
  3. На осигурениците кои се заболени и имаат симптоми на КОВИД-19, а се следат и лекуваат во домашни услови во изолација, избраниот лекар може да издаде боледување до 15 дена, со лабораториски наод.
  4. За продолжување на боледување над 15 дена со специјалистички извештај и мислење од Првостепената лекарска комисија (ПКЛ).
  5. Членовите на ПЛК го одредуваат времетраењето на боледувањето според дијагнозата од специјалистичкиот извештаЈ, согласно временската рамка од Критериумите за дијагностички постапки и оцена на привремена спреченост за работа поради болест и повреда.

Поради тоа што во одредени јавни здравствени установи низ државата нема вработено инфектолог, ПЛК ќе може да  продолжува боледување на заболени од  КОВИД-19 врз основа на  отпусно писмо/специјалистички извештај  издадени од  лекар специјалист.

  1. Избраниот лекар односно лекарската комисија на Фондот има право ретроактивно да отвори боледување односно ретроактивно да даде оценка и мислење за привремена спреченост за работа на вработено осигурено лице заболено со коронавирусот (КОВИД-19).
  2. Вработените лица кои се во изолација заради спречување на зараза бидејќи биле во контакт со заболено лице но за истите не е потврдено дека се заболени од КОВИД-19, избраниот лекар не издава боледување. Осигуреникот е во изолација во домашни услови (карантин), согласно решението од ДСЗИ каде е наведен периодот на самоизолација.