ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Што ако ги изгубите вашите наоди и документи? Пациентот има право да добие копија

Какво право има пациентот на пристап до медицинската документација? Кога, под кои услови и која здравствена документација мора да му биде овозможена на пациентот?

На која медицинска документација има право пациентот?

Пациентот има право на пристап на целокупната медицинска документација која се однесува на дијагностиката и самото лекување на неговата болест. Пациентот има право, со писмена и потпишана изјава да одбие прием на информација за природата на својата здравствена состојба и очекуваниот исход на предложените или преземени медицински интервенции. Но, тој не може да се одрече од правото на информација во случаите во кои мора да биде свесен за природата на својата болест, за да не го загрози здравјето на другите.

Но, без оглед на постоењето на законска регулатива, во праска постојат проблеми околу добивањето на увид на медицинската документација бидејќи не е експлицитно решено прашањето на самата сопственот на таа медицинска документација. Дали таа е во сопственост на пациентот или лекарот, односно здравствената установа во која работи лекарот.

Кога ќе се случи пациентот да почине, може ли неговата здравствена документација да ја побараат членови на семејството или судот?

Во случај на смрт на пациентот, ако тоа пациентот за време на својот живот изречно не го забранил, право на увид во медицинското досие на пациентот има брачниот или вонбрачниот другар на пациентот, полнолетно дете, родител, полнолетен брат или сестра на пациентот, како и законскиот застапник, односно старателот на пациентот. Овие лица имаат право на свој трошок, во реален износ да добијат извод или копија на документи од медицинското досие на пациентот.

Исто така, самиот пациент за време на својот живот може во писмена форма да изјави противење за увид во медицинската документација.

Пациентот има и право писмено да овласти лице кое ќе ги остварува во негово име правата за увид во медицинското досие за време, како и после престанокот на неговиот третман и лекување.

Постои ли точно одреден рок до кога здравствената установа треба да ја даде на увид медицинската документација и кој е тој рок?

Според Законот за заштита на правата на пациентите рокот е осум дена.

Пациентот може со писмено барање до здравствената установа да оствари увид во медицинско досие што за него се води. Во барањето треба да ги наведе личните податоци кои ги бара. Медицински податоци се лични податоци кои се однесуваат на здравјето на поединец, вклучувајќи ги и генетските податоци. Генетски податоци, пак се податоци кои се однесуваат на наследните карактеристики на поединецот.

Пациентот има право да бара исправка, комплетирање, бришење, појаснување или обновување на личните податоци и медицинските податоци што се однесуваат на него, а што се неточни, некомплетни, нејасни или застарени, или што не се од значење за целите на дијагностицирањето, третманот и грижата, се со цел да се обезбеди праведна обработка на неговите лични податоци.

Што во случај кога пациентот ги изгубил своите копии од медицинската документација, може ли да ја побара и од кого?

Од секоја здравствена установа или приватен здравствен работник кој ја пружил здравствената услуга, пациентот може да побара копија од личното медицинско досие.  Пациентот има право на свој трошок во реален износ да добие извод или копија на податоци и документи од медицинското досие. Лекарот или одговорното лице имаат обврска да ги чуваат податовите за лекување на пациентот на рок од десет години по заврпување на лекувањето. После тоа се должни да постапат според регулативата за чување на документација. Пациентот има право да бара појаснување на податоците од медицинското досие што се однесуваат на него. Податоците од медицинското досие се ажурираат на начин што обезбедува при внесот на нови податоци, да можат да се утврдат првично внесените податоци.