ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Второ стручно мислење од лекар е законско право на секој пациент

Преку усмено или писмено барање, пациентот може да побара второ мислење од стручњак кој дотогаш не учествувал во неговото лекување.

Секој пациент секогаш има право да побара второ стручно мислење за својата здравствена состојба, што е регулирано со Законот за заштита на правата на пациентите.

Второ стручно мислење, на пациентот, преку усмено или писмено барање, должен е да му даде секој здравствен работник со висока стручна подготовка и соодветна специјализација, кој не учествувал во директното пружање на одредена форма на здравствена услуга на тој пациент.

Во Законот за заштита на правата на пациентите е регулирано дека:

Пациентот има право да побара второ стручно мислење за својата здравствена состојба, под услови пропишани со прописите за здравствена заштита и здравствено осигурување за давање на првото стручно мислење.

Второто стручно мислење, на усно или писмено барање на пациентот, е должен да го даде секој здравствен работник со најмалку иста стручна подготовка, како и таа на здравствениот работник кој го дал првото стручно мислење, а кој непосредно не учествувал во првичната медицинска интервенција над пациентот.

Пациентот има право да биде информиран за имињата, стручната подготовка и специјализацијата на здравствените работници кои му укажуваат непосредно здравствена заштита, преку задолжително јавно истакнување на лиценцата за работа издадена од соодветната комора во просторијата каде што работи.

Постои и можност за издавање на посебен упат според индикациите на избраниот матичен лекар. Но, правото се однесува на здравствените установи кои имаат договори со Фондот за здравствено осигурување, додека приватните здравствени установи не се дел од ова право, па пациентот мора сам да финансира.

Истовремено, пациентот има право, со писмена и потпишана изјава да одбие прием на информација за природата на својата здравствена состојба и очекуваниот исход на предложените или преземени медицински интервенции.

Но, пациентот не може да се одрече од правото на информација во случаите во кои мора да биде свесен за природата на својата болест, за да не го загрози здравјето на другите.

Секој пациент има и право да прифати или да одбие определена медицинска интервенција, освен во случаите на медицински интервенции чие одложување или непреземање би го загрозило животот и здравјето на пациентот, односно животот и здравјето на други лица или би предизвикало привремено или трајно оштетување на неговото здравје, односно здравјето на други лица. Прифаќањето или одбивањето на определена медицинска интервенција пациентот го изразува со потпишување на изјава. Формата и содржината на образецот на изјавата за согласност, како и на изјавата за одбивање на определена медицинска интервенција, ги пропишува министерот за здравство. Слепо лице, глуво лице кое не знае да чита, немо лице кое не знае да пишува и глувонемо лице, прифаќањето или одбивањето на определена медицинска интервенција го врши со изјава дадена пред двајца сведоци.