Прим. д-р Иванка Стефановска: Периодот на растење често води до појава на определени девијации на ‘рбетниот столб кај детето

Периодот на растење, кој е најинтензивен во училишниот период, честопати води до појава на определени девијации на ‘рбетниот столб. Некогаш тие се дозволени и минливи, но има и состојби кога тие минуваат во сериозни деформитети на ‘рбетот. Токму затоа и родителите и наставниот кадар треба да се повнимателни.

Пишува: Прим. д-р Иванка Стефановска
ортопед

Проблемите со ‘рбетниот столб се се почести кај современиот човек. ‘Рбетот, нѐ потсетува дека, сепак, не поминало толку долго време од нашето „исправање на две нозе“ и дека еволуцијата е долг процес, а промените – постепени.

‘Рбетниот столб е најзасегнат дел од човечкото тело чиешто приспособување кон исправена положба се уште трае, од една страна, а чиешто, пак, секојдневно оптоварување со современиот начин на живеење, од друга страна, е навистина големо. Токму од тие причини мораме да внимаваме на растот и на развојот на ‘рбетниот столб на нашите деца.

Периодот на растење честопати води до појава на определени девијации на ‘рбетниот столб. Некогаш тие се дозволени и минливи, но има и состојби кога тие минуваат во сериозни деформитети на ‘рбетот. Самиот раст претставува доволен ризик заради брзината на растење и неможноста сите структури на ‘рбетникот соодветно брзо да се адаптираат на интензивниот раст.

Најинтензивниот раст се случува токму во училишниот период. Но покрај растењето, многу значајна улога во развитокот на ‘рбетот имаат и факторите на надворешната околина и навиките на детето.


РЕДОВНА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

Покрај скелетниот развиток, за нормалниот раст и развој на ‘рбетниот столб многу важна улога има и развиеноста на мускулите. Тие претставуваат потпора на ‘рбетот и нивната правилна активност овозможува нормален раст и развиток.

За да се обезбеди нормална мускулна активност на ‘рбетните мускули, неопходна е редовна физичка активност.

Таа подразбира редовно вежбање на часовите по физичко воспитување, на кои децата треба да научат правилно да изведуваат вежби што ќе ги зајакнат мускулите околу ‘рбетниот столб и стомачните мускули.

Овие часови, треба да бидат така конципирани што кај децата ќе развијат здрави навики за редовни вежби за тело и потреба од редовна активност. Тие никако не треба да се одбегнуваат или да се заменуваат со други училишни активности. Она што можат да го сторат родителите е да се потрудат децата да имаат редовна физичка активност во облик на редовно спортување или барем редовна рекреација што ќе овозможи активност, истегнување на ‘рбетот и активирање на горниот дел на телото – игри со топка, склекови, пливање, јазење по дрвја и слично.

ПРАВИЛНА ПОЛОЖБА НА ТЕЛОТО ПРИ УЧЕЊЕ И ПРЕД КОМПЈУТЕР

Покрај редовната физичка активност многу е значајна и положбата која детето ја зазема при учење или работа на компјутер. Овие активности одземаат голем дел од времето во текот на денот и затоа децата треба да имаат соодветни работни маси и столчиња, така што ќе се овозможи правилна положба на телото при учење и работа на компјутер, како на училиште, така и дома. И покрај тоа, наставниците и родителите треба да ги опоменуваат децата правилно да седат во текот на овие активности.

ПОМАЛА ТЕЖИНА НА УЧИЛИШНИТЕ ТОРБИ

Во периодот на училишната година многу значаен фактор за развитокот на ‘рбетниот столб се и училишните чанти/ранци, односно нивната тежина.

Потребата од повеќе учебни помагала е неминовност во современиот училишен систем. Но децата немаат можност да ги оставаат книгите во училиштата и ги носат ранците до училиште, од училиште, а често пати и по секој час, заради кабинетската настава.

Просечната тежина на ранецот многу често претставува висок процент од тежината на детето, што значи дека на детето му треба голем напор за да ја носи таа тежина. Ваквата состојба може да придонесе да се развие деформитет на ‘рбетниот столб, кој доколку не се забележи благовремено, може да создаде сериозен проблем на ‘рбетниот столб. Разумната комуникација помеѓу родителите и наставниците и активноста на родителските совети може да помогне да се развие еден рационален пристап кон носењето на училишните помагала, планирање на активностите, а со тоа и да се намали тежината на ранците.

РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ

Конечно, и покрај сите мерки кои може родителот да ги преземе, децата треба да бидат и редовно следени од стручни лица за да се забележат промените и навреме да се коригираат сите неправилности на растењето. Растењето на нашите деца е најголемото задоволство за секој родител. Наша грижа е да им помогнеме да пораснат здрави и без поголеми проблеми. Тоа подразбира активна грижа и редовно следење на растењето. Некогаш таа грижа претставува и поголем ангажман како во семејството, така и во училиштето. Но тоа е наша задача!.