Проф. д-р Дејан Докиќ: Лабораториски и хематолошки наоди при дијагностицирање на атопискиот дерматитис (10)

Еозинофилните медијатори, како што се: major basic protein (МВР) и eosinophil cationic protein (ЕСР) се детектираат во циркулацијата и биоптичните материјали од пациентите со атописки дерматитис.

Лабораториските тестирања може да упатат на дијагноза на атопискиот дерматитис. Неколку лабораториски параметри може да бидат од помош во идентификација на тригер факторите, но ниеден од нив не е дијагностички.

Пишува: Проф. д-р Дејан Докиќ, специјалист по пулмологија и алергологија

Хематолошки наоди

Кај пациентите со АД често се среќава периферна еозинофилија во крвта. На еозинофилите кај пациентите со атописки дерматитис отпаѓаат 5-10% од вкупниот број бели крвни зрнца. Бројот на езоинофилите не корелира со тежината на болеста и генерално не е корисен параметар за следење на активноста на болеста. Еозинофилните медијатори, како што се: major basic protein (МВР) и eosinophil cationic protein (ЕСР) се детектираат во циркулацијата и биоптичните материјали од пациентите со атописки дерматитис. Во циркулацијата на АД пациентите со активна болест се детектира зголемена концентрација на ЕСР во споредба со оние кај кои болеста не е активна и контролната група на здрави испитаници. Освен тоа, во крвта на АД пациентите забележани се повисоки нивоа на солубилен IL-2 receptor (IL-2r) и eosinophil-specific vascular adhesion molecule (E-selectin) во споредба со контролната група.

Концентрацијата на овие два параметра е во корелација со тежината на болеста, поради што овие параметри се предложени како маркери на активноста на болеста.

 

Серумски IgE антитела: Многу истражувачи докажале дека постои корелација помеѓу покачената концентрација на серумскиот IgE и присуството на атописки дерматитис. Џулин известува дека 82% од опсервираните АД пациенти имале покачено ниво на IgE во серумот. Покаченото ниво на серумските IgE антитела почесто е присутно кај пациентите со потешка клиничка болест и кај оние коишто истовремено имаат атописки респираторни болести. Покрај тоа, објавени се повеќе студии во кои се потенцира дека кај голем број од пациентите со атописки дерматитис се детектира нормална концентрација на IgE.

Други автори публицирале студии во коишто детектирале покачено ниво на IgE кај неатопичните лица. Во последно време се повеќе истражувачи се согласуваат со констатацијата дека покаченото ниво на серумско IgE е секундарен, а не примарен феномен. Одредувањето на серумското IgE кај пациентите со атописки дерматитис е од ограничена корист во дијагностицирањето и менаџирањето на болеста.