Проф. д-р Злате Стојаноски: Појавата на мултирезистентни соеви на бактерии – горечки проблем во светски рамки

Веќе е воведена мрежа за следење на најчестите мултирезистентни соеви каде што нашата клиника преку Институтот за микробиологија е член, a се работи за т.н. CAESAR мрежа во Европа, преку која се следат мултирезистентни соеви на бактерии коишто се чувствителни само кон одреден број на антибиотици

Појава на мултирезистентни соеви на бактерии

Појавата на мултирезистентни соеви на бактерии претставува горечки проблем во светски рамки. Кај нас, за среќа, имаме почетоци на појава на некои инцидентни примери на мултирезистентни бактерии. Тоа не значи дека ги немаме – тоа значи дека треба почесто да ги изолираме и да ги идентификуваме за да може соодветно да се третираат.

Пишува: Проф. д-р Злате Стојаноски, Универзитетска клиника за хематологија, Скопје

Горечки проблем е бидејќи во Америка се смета дека некаде околу 23 000 луѓе умираат од мултирезистентни соеви на бактерии, а трошоците кои ги спроведуваат овие инфекции предизвикани од мултирезистентни соеви на бактерии надминуваат 35 милијарди долари, земајќи ги предвид и парамедицинските трошоци, како што се трошоци за отсуство од работа, за работоспособност итн.

Покрај тоа, веќе е воведена мрежа за следење на најчестите мултирезистентни соеви каде што нашата клиника преку Институтот за микробиологија и паразитологија е член, се работи за т.н. CAESAR мрежа во Европа, преку која се следат мултирезистентни соеви на бактерии коишто се чувствителни само кон одреден број на антибиотици. Тоа е проблем бидејќи нашиот арсенал на антибиотици се стеснува и според зборовите на директорот на CDC – Центарот за контрола на болестите во Атланта, ќе доjде ден кога нашите пациенти ќе умираат од „обични“ инфекции, бидејќи овие бактерии ќе станат мултирезистентни и кон обичните антибиотици.

Фази на инфекции кај реципиенти на хематопоетски матични клетки

      Арсеналот на антибиотици се стеснува

Затоа треба со антибиотиците да работиме критично и да ги употребуваме само таму каде што е вистински потребно. Во Америка има направено анкета и студија, во која е докажано дека повеќе од 30 отсто од антибиотиците се препишани непотребно – без индикација или несоодветно. Тоа е во Америка, но, се разбира, и во Македонија е слична состојбата. Пред неколку години професорот Никола Пановски и Институтот за микробиологија вклучија црвено светло или аларм за потрошувачката на антибиотици и во Македонија.

Нашиот арсенал на антибиотици се стеснува и според зборовите на директорот на CDC – Центарот за контрола на болестите во Атланта, ќе доjде ден кога нашите пациенти ќе умираат од „обични“ инфекции, бидејќи овие бактерии ќе станат мултирезистентни и кон обичните антибиотици

Комисија за интрахоспитални инфекции

Законска обврска на секоја клиника или медицински центар е да има комисија за интрахоспитални инфекции, којашто треба да биде не само едуцирана, туку да врши едукација на преостанатиот медицински персонал, таа треба да биде континуирана едукација во којашто ќе бидат едуцирани не само лекарите, туку и медицинските сестри и другиот болнички персонал, кој некогаш и нема завршено соодветно училиште, а работи во болниците. Треба да бидат добро едуцирани околу инфекциите, значењето на инфекциите и значењето на медицинскиот персонал во овој ланец на настанок на инфекции.

Развој на мултирезистентни соеви на бактерии VS развој на малку нови антибиотски класи

Во последните 20 години, многу мал број на антибиотици се измислуваат односно и новите антибиотици кои што се откриени се некаква модификација на веќе постоечките. Во последните 20 години се откриени само пет нови класи на антибиотици, од кои само една за туберкулозата. Туберкулозата е се уште голем проблем во светски рамки, смртноста од оваа бактерија – Mycobacterium tuberculosis, којашто е мултирезистентна и затоа кај неа даваме три или четири антибиотици истовремено за искоренување, може да замислите во последните 20 год. е откриена само една нова класа на антибиотици за туберкулоза. Значи, од една страна, развојот на мултирезистентни соеви на бактерии, а од друга, развојот на малку нови антибиотски класи доведува до голем ризик за настанок на вакви инфекции.