ПРОЦЕНКА НА ТЕЖИНАТА НА БОЛЕСТА: На што укажува зголеменото ниво на ЦРП кај инфицираните пациенти со коронавирус

Се смета дека следењето на промените на нивото на ЦРП, првиот, вториот и третиот ден од хоспитализацијата поради КОВИД-19, може да помогне во проценката на состојбата на болниот.

Според резултати од ново истражување, брзиот пораст на нивото на Ц-реактивниот протеин (ЦРП) во текот на првите 48 до 72 часа од хоспитализација поради КОВИД-19, може да укажува на дополнително влошување на функцијата на респираторниот систем и потребата за интубација, додека постабилно ниво на ЦРП е забележано кај пациенти чија состојба и останала состојба во целиот период на болеста.

Се смета дека следењето на промените на нивото на ЦРП, првиот, вториот и третиот ден од хоспитализацијата поради КОВИД-19, може да помогне во проценката на состојбата на болниот.

Инаку, ЦРП тестовите ги интегрираат сигналите од низа различни протеини кои учествуваат во воспалението, наречени цитокини, и на лекарите им нудат подобар увид во воспалителната активност кај пациентот во рок од неколку часа.

Исто така се смета дека ЦРП анализата може да послужи како практичен додаток на стандардните протоколи за проценка на состојбата на заболените од КОВИД-19.

Треба да се спомене дека истражувањето открило и дека порастот на цитокинот, наречен IL -6 во текот на првите 24-48 часа бил во корелација со нивото на ЦРП и напредувањето на болеста.

Истовремено се покажа дека раната примена на некои лекови може да помогне во намалување на нивото на ЦРП кај инфицираните пациенти.