Развиен модел со биолошки маркери кој ги открива пациентите со најголем ризик од смрт од КОВИД-19

Тим на кинески истражувачи анализирал примероци на крв од 485 пациенти од Вухан, како ги ги идентификувале биолошките мерења кои го откриваат риикот од смртност, со точност од 90 над проценти.

Резултатите од истражувањето на кинески научници, кои користеле машинско учење, сугерираат дека три биолошки маркери се најважните показатели за проценка на непосредниот ризик од смртност од КОВИД-19. Но, истражувачите забележуваат дека моделот ќе треба да се доразвие како ќе бидат достапни повеќе податоци за болеста.

Алатките на машинското учење одбрале три маркери – дехидрогеназа на млечната киселина, лимфоцити и висока чувствителност на Ц-реактивниот протеин, кои можат да ја предвидат смртноста кај заболените од новиот коронавирус. Тие биомаркери биле земени од примероци крв на 485 заразени поединци од Вухан, а наодите се објавени до списанието Nature Machine Intelligence. Овие алатки предивдувале што ќе се случи и повеќе од десет дена пред смрта на пациентот, а точноста на предвидување била поголема од 90 проценти.

Брзата, точна и рана клиничка проценка на тежината на болеста е исклучително важна. Меѓутоа, предупредуваат стручњаците, моментално не постои достапен предиктивен биомаркер за разликување ма пациентите на кои им е потребна итна медицинска помош и проценка на нивната стапка на смртност поврзани со нивната болест.

Авторите осмислиле пристап на математичко моделирање заснован на алгоритми на машинско учење како би ги идентификувале биомаркерите кои најмногу ја предвидуваат смртноста кај пациентот.

Је Јуан, Ли Јан и нивните колеги анализирале примероци од пациенти во Вухан како би ги утврдиле показателите на ризикот од смртност. Од 375 случаи вклучени во анализата, 201 пациент се опоравиле од КОВИД-19 и биле отпуштени од болница, додека преостанатите 174 болни починале.

Авторите осмислиле пристап на математичко моделирање заснован на алгоритми на машинско учење како би ги идентификувале биомаркерите кои најмногу ја предвидуваат смртноста кај пациентот. Податоците вклучувале основни информации, симптоми, примероци крв и резултати од лабораториски испитувања, вклучувајќи ја работата на црниот дроб, бубрежната функција, функцијата на коагулација, електролити и воспалителни фактори земени од општи, тешки и критични пациенти.

Моделот како најважни биомаркери ги одбрал дехидрогеназа на млечна киселина (ЛДХ), лимфоцити и висока чувствителност на Ц-реактивниот протеин. Овој наод е во склад со моменталните медицински сознанија дека високите нивоа на ЛДХ се поврзани со пропаѓање на ткивата кои се јавуваат кај различни болести, вклучително и белодробни нарушувања како воспаление на белите дробови.

Авторите заклучиле дека нивниот модел нуди едноставен и интуитивен клинички тест како брзо и прецизно би се квантифицирал ризикот од смрт.