РОК НА УПОТРЕБА: Која е разликата помеѓу „Употребливо до“ и „Најдобро да се употреби до“?

„Најдобро да се употреби до“ го означува датумот до кој храната го задржува очекуваниот квалитет, но и потоа е безбедна за употреба во исхраната

Правилното читање на декларациите на производите е најважна работа во трговијата, велат експертите, наведувајќи дека голем број купувачи се збунети од декларацијата или воопшто не ја разбираат.

Имено, разликата во точниот термин на декларацијата може да биде од големо значење.

„Најдобро да се употреби до“ на етикетата на производот го означува датумот до кога храната го задржува очекуваниот квалитет, но и потоа е безбедна за употреба во исхраната. Во професионалниот прехранбен речник, тоа е и датум на минимална трајност, односно време до кое храната ги задржува своите специфични својства ако се чува на правилен начин.

Од друга страна, „Употребливо до“ е показател за датумот по кој храната се смета за небезбедна за консумирање.

Секоја намирница со декларација го означува датумот на минимална трајност на тој производ. Во случај трајноста на производот да не е подолга од три месеци, на декларацијата ќе биде ставен терминот „Употребливо до“ одреден ден и месец.

Се препорачува сите да се придржуваат до рокот на траење на таквата храна.

Особено внимание треба да се посвети кога „Употребливо до“ стои на храна како што е млеко, месо, сирење, риба, јајца

Исклучоци од рокот на траење

  • Свежо овошје и зеленчук, вклучително и компири, кои не се излупени, исечени или обработени; ова отстапување не важи за прортено семе и слични производи
  • Вино, пенливо вино, ароматизирани вина и слични производи добиени од овошје, освен грозје, како и пијалаци со CN код 2206 00
  • Пијалаци кои содржат 10 % или повеќе алкохол
  • Колачи и пекарски производи, кои, според нивниот состав и намена, се консумираат во рок од 24 часа од производството
  • Оцет
  • Кујнска сол
  • Кристален шеќер
  • Слатки кои се состојат главно од ароматизирани или обоени шеќери
  • Гуми за џвакање и слични производи за џвакање