Симптоми на психоза

Психозата е психичка состојба која се карактеризира со постоење на низа симптоми како што се нарушени мисли, халуцинации, параноја, доживување на прогон, шумови или гласови упатени кон таа личност, губење волја, мотивација, социјално повлекување, емоционална оддалеченост и празнина.

Психозата е состојба која обично се појавува низ одредено време, но се разликува зависно од пореметувањето во кое психозата се појавува.  Акутната психоза се карактеризира со доминантно позитивни и психомоторни симптоми, додека постакутната фаза се карактеризира со доминантно негативни и когнитивни симптоми.

Психотичните симптоми создаваат искривена перцепција за реалноста и со тоа значајно го пореметуваат функционирањето на погодената личност. Лицето во состојба на психоза притоа многу отежнато комуницира со околината и тешко ги извршува секојдневните задачи кои претходно не и претставувале проблем. Затоа во случај на развој на психоза потебно е што побрзо да се побара лекарска помош.


СИМПТОМИ

Психозата е состојба која се карактеризира со постоење на повеќе различни групи на симптоми.

Највоочливи се т.н позитивни симптоми како нарушени мисли, параноја, лажно чувство дека некој ја прогонува личноста, доживување дека работите во околината се однесуваат на таа личнност и слушање на шумови или гласови упатени на таа личност. Освен тоа, обично се присутни и т.н негативни симптоми како губење волја, мотивација, социјално повлекување, емоционална оддалеченост и празнина, и когнитивни симптоми како неможност лицето да се концентрира, дезорганизација во мислите и отежнато разгирање на апстрактното значење.

Останатите симптоми вклучуваат афективни: анксиозност и депресивност и психомоторни: забавено движење некогаш до степен на целосна вкочанетост.

Психозата може да се појави како дел од различни психички пореметувања, од спектарот на шизофренија, депресивно пореметување, биполарно пореметување, различни физиолошки состојби (по породување, како последица на органски состојби, како последица на психоактивни супстанци, се до деменција.