Стручно со д-р Лидија Паланова, интернист: Носењето холтер се практикува кај нарушувања на срцевиот ритам, нејасни состојби на колапс како и кај пациенти со градна болка

Самата процедура на носење холтер е неинвазивна и комотна, бидејќи пациентот за време на иследувањето не е ограничен во своите вообичаени активности, а постои и можност за повторување на процедурата во краток временски рок

                       Пишува Д-р Лидија Паланова, интернист


Во секојдневната практика, носењето холтер е една од најчесто изведуваните дијагностички процедури во кардиолошките ординации. При анализа на добиените податоци се добива увид за основниот ритам на срцето, промените во срцевата фреквенција, постоење на екстрасистоли (неправилни срцеви отчукувања или срцеви прескоци), срцеви блокови (паузи во срцевата спроводливост) како и постоење на СТ-сегмент – денивелација (промени кои укажуваат на срцева исхемија).

Што ни покажува холтер-ЕКГ

Холтер-ЕКГ е дијагностичка процедура при што се врши 24-часовно континуирано регистрирање на ЕКГ (електрокардиографија – снимање на импулсите на електричната активност на срцевиот мускул) при вршење на сите вообичаени активности на пациентот.

Самата процедура е неинвазивна, комотна, бидејќи пациентот за време на иследувањето не е ограничен во своите вообичаени активности, а постои и можност за повторување на процедурата во краток временски рок. Апаратот преку кабли е поврзан со самолепливи електроди кои се аплицирани на градниот кош – вкупно седум. Самиот апарат регистрира три ЕКГ-канали кои најчесто се анализираат. Добиениот ЕКГ-запис преку мемориска картичка се префрлува на хард-диск на компјутерот за понатамошна анализа.

Кога се носи холтер

Како главна индикација за спроведување на оваа дијагностичка процедура се појавата на нарушување на срцевиот ритам, нејасни состојби на колапс како и пациенти со пристапи на градна болка кај кои не е можно да се изведе коронарниот стрес-тест.

При анализа на добиените податоци добиваме увид за основниот ритам на срцето, промените во срцевата фреквенција, постоење на ектопична активност, (екстрасистоли), паузи во спроводливоста (срцеви блокови), Ку-Т интервалот (промени во спроводливост) како и постоење на СТ-сегмент – денивелација.

Холтер за притисок

Поставување на холтер за притисок е дијагностичка процедура при која што се врши 24-часовно мерење на артерискиот крвен притисок, при што пациентот нормално си ги извршува секојдневните активности. Процедурата се изведува на тој начин што на пациентот околу појасот му се монтира апаратот кој е во големина на еден мобилен телефон и истиот се поврзува со манжетна која се става на надлактицата на пациентот.

Самиот апарат компјутерски е програмиран на секои половина час да ги мери артерискиот крвен притисок и пулсот, а добиените вредности потоа компјутерски се обработуваат и се анализираат, пришто се добива графички  приказ на добиените вредности. Од направената анализа се добива увид во дневно-ноќните варијации на артерискиот крвен притисок, на пулсот како и на средната вредност на артерискиот крвен притисок.

Рутинска процедура при покачен крвен притисок

Во повеќе земји во светот оваа дијагностичка процедура е рутинска во поставувањето на дијагнозата на самата болест (хипертензија). Кај нас, исто така, најчеста индикација е дијагностицирање на самата болест, при што се избегнува феноменот на бел мантил (скок на артерискиот крвен притисок во лекарските ординации), нерегулирана артериска хипертензија како и целисходноста на дадена антихипертензивна терапија.

                                                Подготви: Сања Наумовска/sanja@panacea.mk