Стручно со д-р сци. Силвана Филипова: Свесна синтеза на развојот, метода за надминување на пелтечењето

Третманот на пелтечењето треба да биде мултидисциплинарен, во кој се вклучени повеќе стручни лица. Логопедскиот третман најчесто е индивидуален, а поретко и групен

Пишува: д-р сци. Силвана Филипова, логопед


Третманот на пелтечењето треба да биде мултидисциплинарен, во кој се вклучени повеќе стручни лица. Логопедскиот третман најчесто е индивидуален, а поретко и групен. Постојат голем број на методи и техники, а логопедот ќе одлучи кои да ги примени. Една техника може во еден случај, кај некој пациент да даде резултат, а во друг да нема резултат или тој да биде помал.

Најчесто, во третманот на пелтечењето се користат техниките за дишење, за релаксација, техника за бавен говор, ДАФ систем или закаснет говорен фидбек, техника на пасивен шум, интегративна метода, мелодијско- интонацијската метода која е тесно поврзана со учеството на десната хемисфера која според оваа метода не е доволно ангажирана, маскинг или оглушување, терапија на десензитизација, бихејвиорална терапија, методата на Чевељева. Според моето искуство, најдобри резултати се постигнуваат со методата Свесна синтеза на развојот.

Како изгледа третманот со примената на методата Свесна синтеза на развојот

Методата Свесна синтеза на развојот се реализира низ три фази. Општи правила кои треба пациентите да ги почитуваат кога се применува оваа метода се: да се чуваат од инфекции, во текот на 24 часа задолжителен е сон од 8 до 9 часа, да се применуваат техниките зависно од фазата на третманот, правилно да се храни, се ограничува гледањето телевизија и работа на компјутер, а пациентот треба да води и дневник. Накратко, во првата фаза пациентот ја совладува специјализацијата (тоа е техника која пациентите учат да ја применуваат) со која имаме истовремено активирање на едната страна на лицето и инхибиција на другата страна.

Во првата фаза од методата пациентот ја совладува специјализацијата

Во втората фаза пациентот треба да се оспособи да чита без потешкотии и при читањето ја користи специјализацијата. Во третата фаза се учи да развие способност со помалку зборови да каже што е можно повеќе. Кога ќе ја среди мислата тогаш го гледа соговорникот во очи и ги изговара зборовите со помош на специјализацијата, при појава на грч ги користи шумовите.

Постојат голем број на методи и техники за пелтечење, а логопедот ќе одлучи кои да ги примени.

Најважно при спроведувањето на третманот е континуитетот и одговорноста кон третманот. Доколку пациентот се придржува на правилата и ја користи говорната техника ќе има резултати, ако не ја користи ќе нема резултати.