СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО 7. АПРИЛ: Покажете солидарност со медицинските сестри, акушерки и сите здравствени работници

Медицинските сестри и акушерки претставуваат речиси 50% од глобалната здравствена работна сила. На светско ниво постои недостаток на сите профили на здравствени работници, а над 50% од моменталниот недостиг на здравствени работници го чинат медицински сестри и акушерки.

Светскиот ден на здравјето 2020. година ја нагласува значајната улога на медицинските сестри и акушерки во пружањето здравствена заштита ширум светот и повикува на подигање на капацитетите со цел да се обезбеди подобра поддршка на здравствениот систем. По повод Светскиот ден на здравјето, оваа година ќе биде објавен првиот глобален извештај за сестринството во светот. Овој извешат ќе понуди увид во глобалната слика на моменталниот број на медицински сестри и потребата за зајакнување на работните капацитети со цел на јакнење на здравствениот систем.

Медицинските сестри и акушерки претставуваат речиси 50% од глобалната здравствена работна сила. На светско ниво постои недостаток на сите профили на здравствени работници, а над 50% од моменталниот недостиг на здравствени работници го чинат медицински сестри и акушерки.

За сите земји да ја достигнат третата милениумска цел на одржлив развој на здравјето и благосостојбата, Светската здравствена организација проценува дека во светот во 2030. година ќе бидат потребни дополнителни девет милиони медицински сестри и акушерки.

Медицинските сестри имаат клучна улога во промоција на здравјето, превенција на болести и пружање на примарна здравствена нега во заедницата. Медицинските сестри и акушерки честопати се први, , а понекогаш и единствени здравствени работници што луѓето ги гледаат, а квалитетот на нивната првична проценка, грижа и третман е од витално значење. Тие исто така се дел од нивната локална заедница, споделување на иста култура, познавање на јаки и слаби страни како и ранливост на населението и се од голема полза при испорачување на ефективни интервенции за задоволување на потребите на пациентите, нивните семејства и заедниците.

На глобално ниво, 70% од здравствената и социјалната работна сила се жени споредено со 41% во сите сектори за вработување. Професиите медицинска сестра и акушерка, претставуваат значителен дел од женска работна сила.