Употребата на статини поврзана со идиопатски инфламаторен миозитис

Последното истражување покажало дека пациентите кои примале статини имале речиси двојно поголем ризик од развој на идиопатски инфламаторен миозитис

Употребата на статини (група на лекови кои ја намалуваат концентрацијата на холестеролот во крвта) е поврзана со развој на идиопатски инфламаторен миозитис (IMM), покажала новата австралиска студија. Имено, резултатите покажале дека пациентите кои примале статини имале речиси двојно поголем ризик од развој на идиопатски инфламаторен миозитис.

Треба да се напомене дека е важно пациентите со одредено ниво на кардиоваскуларен ризик да земаат статини, но кога ќе забележат слабост на мускулите или болка во мускулите, секако, да се јават на лекар, бидејќи може да се работи за инфламаторен миозитис

Инаку, несаканите ефекти на статините врзани со мускулно-скелетниот систем се добро познати. Од претходно се знае дека статините го зголемуваат ризикот од мијалгија и рабдомиолиза, а прекинот на терапијата со статини ги решава проблемите предизвикани од земање на оваа терапија.

Несаканите ефекти на статините врзани со мускулно-скелетниот систем се добро познати

Идиопатски инфламаторен миозитис е група на ретки, клинички хетерогени автоимуни мускулни нарушувања со пресметана инциденца од 0,1 на 100.000 лица годишно. Идиопатскиот инфламаторен миозитис може да доведе до смрт со оглед на тоа што статините поттикнуваат автоимун одговор, кој не може да се запре со прекин на терапијата, туку со  агресивна терапија на стероиди.

Статини се лекови кои се користат за намалување на покачените нивоа на холестерол во крвта. Во нив се вбројуваат аторвастатин, флувастатин, ловастатин, правастатин, росувастатин и симвастатин, пишува „JAMA Internal Medicine“.