Високите дози на Б6 и Б12 го зголемуваат ризикот од белодробен карцином кај мажите

Доколку истовремено пушите и земате големи дози од овие витамини, склоноста е три до четири пати поголема

Новите трендови во современиот живот, особено интензивното зголемување на бројот на луѓе кои се занимаваат рекреативно со спорт доведува до масовно зголемување на употребата на витамини како суплементи. Но најчесто тоа е неконтролирано и базирано на информации кои не се потврдени од медицинската фела. Во тој контекст, користењето на суплементи станува пандемија за која последиците дури сега или покасно ќе бидат детектирани.

Запрепастувачки се некои студии кои покажуваат одредени негативни тенденции од нивнатата употреба. Во таа насока е и епидемиолошката студија на Теодор Браски, асистент професор од „Ohio State University“, објавена на 22 август 2017 година во „Journal of Clinical Oncology“.

Теодор Браски, асистент професор на „Ohio State University“

Увидено е дека мажите генерално, а особено оние кои се пушачи имаат иницијално поголема склоност кон развој на белодробен карцином. Тоа е е одамна познат факт во медицината. Но, мажите кои внесуваат високи суплемент дози на витамин Б6 и Б12 имаат двојно поголема шанса за развој на белодробен карцином, а ако истовремено пушат и земаат големи дози од овие витамини, склоноста е три до четири пати поголема за развој на белодробен карцином.

Според препораката која ја дава д-р Браски „високите дози на Б6 и Б12 како суплементи треба да се избегнуваат во моделите на превенција од белодробен карцином, а особено тоа важи за пушачите“.

Но оваа студија и препораките кои се излезени од неа немаат тенденцијата да ја барааат каузалната причина за оваа состојба, туку само ја покажуваат оваа асоцијација. Исто така, е доста нејасно зошто само кај мажите и кај мажите пушачи е верифициран ваков ризик.

Мажи кои внесуваат повеќе од 20 милиграми на ден витамин Б6 имаат 82 % поголем ризик, додека оние кои внесуваат повеќе од 55 микрограма на ден витамин Б12 имаат 98 % поголеми шанси за белодробен карцином

Според дневно препорачаните дози за витамин Б6 и на Б12 на Националниот институт за здравје, најголемиот број од населението во САД внесуваат доволно количество на витамин Б6 преку нормалната исхрана. Но некои групи како што се постарите лица и вегетаријанците може да имаат помал внес на овие витамини и бараат употреба на суплементи.

Нутритивниот внес на витамин Б6 и Б12 главно доаѓа од витамински збогатените цералии и храна која има доста протеини. Една студија направена во Вашингтон на нешто повеќе од 77.000 волонтери на возраст од 50-76 години во период од десет години, покажала дека кај нешто над 800 од волонтерите се развил белодробен карцином во среден период на следење од шест години. Во студијата е утврдено дека мажите кое внесуваат повеќе од 20 милиграми на ден витамин Б6 за период над десет години имаат 82 % поголем ризик за белодробен карцином. Мажи кои внесуваат повеќе од 55 микрограма на ден витамин Б12 имаат 98 % поголем ризик за белодробен карцином, додека мажи кои се пушачи и внесуваат поголеми дневни количини на витамините од групата Б имаат три пати поголем ризик од белодробен карцином.

Иако причината за оваа висока инциденција на белодробниот карцином со високиот внес на витамин Б6 и Б12 не е позната, сигурно е дека истата ја нема кај женскиот пол, па затоа наредните истражувања треба да се свртат кон тоа да се види каква е интерреакцијата на витамините со машките полови хормони.

Оваа студија е предмет на натамошна евалуација, во тек се и нови студии, но она што е сигурно е дека Интернационалата агенција за истражување на канцерот ја потврди нејзината валидност со препорака дека „не постои сигурен доказ дека ексцесивното внесување на витамини има позитивен ефект на телото, а пушачите кои ги земаат како суплементи витамините Б6 и Б12 мораат веднаш да престанат да пушат“. Потребно е да знаеме дека „постои силно верување дека витамините не можат да ви наштетат. Но, како и со исхраната, приказната околу тоа е многу покомплицирана “.